От 7 ноември 2017 г., дирекциите „Бюро по труда“към Агенцията по заетостта приемат заявления от безработни лица за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги

7/11/2017
От 7 ноември 2017 г., дирекциите „Бюро по труда“към Агенцията по заетостта приемат заявления от безработни лица за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги.
 
Тази възможност вечеимат безработни, които са насочени към работно мястои сменят адреса си, за да работят на повече от 50 км далеч от дома си.Средствата по мярката се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лева месечно.
 
Новата мярка е регламентирана в чл.42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата, които не търсят работадалеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено мястои невъзможносттас трудовите си доходи да покриват разходитеза наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт.
 
Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя щенасърчи териториалната им мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.
 
Успоредно с това създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица,и особено на тези с професионални умения, е в унисон с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.
Подробна информация може да се получи във всяка дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „Насърчителни мерки за безработни лица”.