КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

26/10/2017
 
Регистрираната безработица в областта намалява за пореден месец
 
През СЕПТЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 381 (като темп колкото и през август – с 2 по-малко). Започналите работа безработни без квалификация са 113, с работническа професия - 123, а специалистите със средно специално и висше образование - 145. Повече от 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 76. Заетост е осигурена на 89 продължително безработни, както и на 24 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 203 безработни, което надхвърля като брой постъпилите в реалната икономика през август с 48. С посредничеството на бюрата по труда други 48 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през септември.
 
Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 341 (със 112 повече места отколкото през същия месец на м.г.).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 245 места в бюрата по труда (с 24 повече спрямо септември м.г.). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от административните и спомагателните дейности (50), преработващата промишленост (48), образованието (46), търговията (38), държавното управление (14), хотелиерството и ресторантьорството (11) и др.
 
По програми за заетоств бюрата по труда в област Силистра през септември са заявени 82 работни места – по схеми на ОПРЧР и програми по НПДЗ. За 14 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
 
Към края на септември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5 619. Техният брой намалява с 65 в сравнение с края на август.Като търсещи работа лица са регистрирани и 157 заети, 46 учащи и 74 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра е 12,3% при 12,5% през предходния месец. Всравнение със септември 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за септември 2017 г. е 6,5 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,2%, 533 безработни лица, следват общините Главиница - 28,7% - 958, Алфатар – 21,4% - 212,Ситово - 21,2% - 320/, Дулово – 17,8% - 1 724, Тутракан – 7,8% - 408,и най-ниско в община Силистра - 6,3% - 1 464.
 
Продължително безработните лица  с престой на борсата над 1 година към края на септември са 2873 (51,1%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са37%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 396.
 
26 октомври 2017 г.