КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮЛИ 2017 Г.

31/8/2017

През ЮЛИ постъпилите на работарегистрирани безработни от област Силистра са 352 (броят им е с 4 повече от м. юни, а в сравнение със същия месец на м.г. – с 93 повече). Започналите работа безработни без квалификация са 133, с работническа професия - 141, а специалистите със средно специално и висше образование - 78. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 108. Заетост е осигурена на 77 продължително безработни, както и на 26 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 160 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 85 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юли. Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 289 (с 18 повече места отколкото през същия месец на м.г.).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 185 места в бюрата по труда, което е с 52 повече от юли м.г. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (73), търговията (39), държавното управление (14), селското стопанство (9), административните и спомагателните дейности (8), строителството (6), образованието и хотелиерството и ресторантьорството (по 4) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през юли са заявени 104 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР. Към края на м. юли в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5818. Техният брой намалява с 60 в сравнение с края на юни.Като търсещи работа лица са регистрирани и 151 заети, 48 учащи и 74 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,8%,при 12,9% през предходния месец. /В сравнение с м. юли 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пункта./На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за юли 2017 г. е 6,7 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 38,2% /596 безработни лица/, следват общините Главиница - 29,3% /977/, Алфатар – 21,9% /217/,Ситово - 21,7% /327/, Дулово– 18,0% /1738/, Тутракан – 7,8% /409/,и най-ниско в община Силистра - 6,7% /1554/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юли са 2947 (50,6%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са37%, а висшистите – 7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 398.
 
29 август 2017 г.