С бюджет 270 млн. евро са одобрените 140 от общо 228 подадени заявления в рамките на първата фаза от кандидатстването по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България

8/8/2017
С бюджет 270 млн. евро са одобрените 140 от общо 228 подадени заявления в рамките на първата фаза от кандидатстването по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България, стана ясно на проведеното наскоро в Букурещ девето заседание на Комитета за наблюдение по програмата, в което участва областният управител на област Силистра Ивелин Статев. От българска страна то бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 
Участниците одобриха окончателния текст на Насоките за кандидатстване за втората фаза по поканата, която е последна за този програмен период. Крайният срок за подаване на проектните предложения по втората стъпка от кандидатстването по Третата покана е 15 октомври 2017 г.
 
Към настоящия момент по Програма Интеррег VA Румъния – България са сключени 79 договора за финансиране с бюджет от 102 милиона евро, което е повече от 50% от разполагаемия бюджет на програмата. Подадените заявления за интерес по третата покана са доказателство, че, като инструмент за решаване на общите предизвикателства и съвместни инициативи в интерес на регионите от двете страни на реката, програмата е добре разпознаваема сред местните власти и организации, отбеляза по време на форума Деница Николова, заместник-министър на МРРБ, която от българска страна бе съпредседател. Тя подчерта важността на одобряването на заявленията, което ще има бъдещ принос към постигането на целите и индикаторите на програмата.
 
Деница Николова обърна внимание, че европейското териториално сътрудничество е един от стълбовете за постигане на Кохезионната политика, подчертавайки значението на приемствеността между двете страни във връзка с предстоящото председателство от България на Съвета на ЕС през 2018 г. и на Румъния през 2019 г. и приноса на двете държави към Кохезионната политика, и отбелязвайки, че през следващия програмен период те заедно трябва да търсят подкрепа и да се справят с предизвикателствата.
 
Разполагаемият бюджет по третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България е на обща стойност от 109 516 290 евро, разпределени в съответните приоритетни оси:  Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“ – 59 281 580 евро, Приоритетна ос 2 „Зелен регион“  - 34 463 972 евро и Приоритетна ос 3 „Сигурен регион“ – 15 770 737 евро. Насоките за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на програмата http://www.interregrobg.eu/en/.