Работна среща в Областна администрация Силистра по проблем в частни земи с речни легла и отводнителни канали

26/7/2017
 
В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведена работна среща във връзка с няколко сигнала за заблатени частни обработваеми земеделски площи в област Силистра.
 
По покана на областния управител Ивелин Статев в нея участваха представители на общински администрации от областта, както и на различни институции – общински земеделски служби, „Басейнова дирекция“ Плевен, клон „Долен Дунав“ при „Напоителни системи“ ЕАД, от Русе - Регионална дирекция по горите и РИОСВ, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор София, Областен съюз на земеделските кооперации Силистра и др.
 
Участниците в срещата бяха запознати с предварително известните обстоятелства по темата, в основата на която са проблеми, резултат от земеразделянето, осъществено преди повече от 10 години. Установено е, че при създаването на плановете, по които са разпределени земеделските земи, не са взети предвид т.нар. отводнителни канали и речни легла.
 
Конкретен е случаят с някогашното речно легло на съществувалата в миналото в Североизточна България р. Царацар (десен приток на р. Дунав, дълъг128 км), от област Разград – общините Самуил, Исперих и Завет до област Силистра – общините Главиница и Тутракан.
 
Подобни проблеми има и след 500-метровия участък около язовирните стени, където съществуват  естествени или са създадени изкуствени канали за оттичане на вода при изпускане на язовири. В повечето случаи тези канали са заличени с цел увеличаване на обработваемите земеделски площи.
 
На присъстващите бе разяснено, че, според разпоредбите на чл. 140, ал. 5 и 6 от Закона за водите, областният управител, като представител на държавната власт, организира почистване на отразени в кадастралните планове налични речни легла извън урбанизираната територия на земя, която е държавна собственост.
 
В частните земеделски терени отговорността за отводняване се поема от собствениците или от ползвателите на земята, както е в случая със сигнала от ЗК „Изгрев-92“ в с. Белица, представител на която не взе участие в срещата.
 
Според Ивелин Русев, началник на Общинска служба „Земеделие“ в гр. Тутракан, проблемът със заблатяването на обработваеми земеделски площи в землището, през което е преминавала някога р. Царацар, е отдавна и в годините назад вече е бил представян в земеделското министерство, но поради липса на средства не са били предприемани мерки за неговото отстраняване.
 
Директорът на РДГ в Русе Огнян Савянов изтъкна, че в компетенцията на служителите на ръководената от него институция влиза само контролът на горските масиви, а за почистване на дървета и храсти по отводнителните канали и речните легла разрешение издава съответната община; необходим е и билет за превоз на дървесината.
 
Областният управител изслуша изказаните мнения и предложи няколко действия, сред които: Община Тутракан и Общинска служба земеделие Тутракан да представят в Областна администрация Силистра наличната документация по случая, за да бъдат обобщени предприетите до този момент  мерки, както и резултатите от тях.
 
На тази база, съобразена и с информация, предоставена от Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (София), РИОСВ и „Напоителни системи“ ЕАД (Русе), Басейнова дирекция „Дунавски район“ (Плевен), Областна дирекция „Земеделие“  (Силистра), и др. държавни институции, в Министерство на земеделието и храните ще бъде представено искане с набелязани обосновани и конкретни мерки за разрешаване на проблема.