КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2017 Г.

26/7/2017
 
 
През ЮНИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 348 (като темп броят им е колкото и през същия месец на м.г. - с 5 повече). Започналите работа безработни без квалификация са 141, с работническа професия - 127, а специалистите със средно специално и висше образование - 80. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 87. Заетост е осигурена на 73 продължително безработни, както и на 19 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 176 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 44 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни. Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 443 (това са над два пъти повече места отколкото през същия месец на м.г.).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 245 места в бюрата по труда, което е с 86 повече от юни м.г. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (73), селското стопанство (38), строителството (36), търговията (21), хотелиерството и ресторантьорството (14) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 198 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР. Към края на юни в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5878. Техният брой намалява с 99 в сравнение с края на май.Като търсещи работа лица са регистрирани и 149 заети, 51 учащи и 74 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,9%,при 13,1% през предходния месец. /В сравнение с юни 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,4 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за юни 2017 г. е 6,8 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 36,9% /576 безработни лица/, следват общините Главиница - 29,8% /995/, Алфатар – 22,5% /223/,Ситово - 22,0% /332/, Дулово– 18,3% /1769/, Тутракан – 8,2% /428/,и най-ниско в община Силистра - 6,7% /1 555/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юни са 2988 (50,8%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са37%, а висшистите –7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 13%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 421.
 
25 юли 2017 г.