КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАЙ 2017 Г.

27/6/2017
С близо 200 повече са обявените свободни работни места в областта през май
 
През МАЙ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 469 (с 49 повече в сравнение със същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 189, с работническа професия - 172, а специалистите със средно специално и висше образование - 108. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 82. Заетост е осигурена на 99 продължително безработни, както и на 37 безработни с намалена трудоспособност от областта. 
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 217 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 102 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през май. Общо обявените през май свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 471 (това е със 196 места повече отколкото през април).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика е нараснало и се изразява в заявените общо 326 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (81), строителството (73), селското стопанство (53), търговията (41), хотелиерството и ресторантьорството (32), транспорта (10) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през май са заявени 120 работни места – предимно по регионалната и браншови програми за заетост, по схеми по ОПРЧР. За 25 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ. Към края на май в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5 977. Техният брой намалява с 310 в сравнение с края на април.Като търсещи работа лица са регистрирани и 151 заети, 53 учащи и 74 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,1%,при 13,8% през предходния месец. В сравнение с май 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,7 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за май 2017 г. е 7,1 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 36,3% /566 безработни лица/, следват общините Главиница - 29,9% /999/, Алфатар – 24,0% /238/,Ситово - 22,8% /344/, Дулово– 18,6% /1 797/, Тутракан – 8,5% /444/,и най-ниско в община Силистра - 6,8% /1 589/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на май са 3036 (50,8%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 27%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са37%, а висшистите –7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 13%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 429.
 
27 юни 2017 г.