ТГС проект проучва възможностите за бърз и ефективен речен, сухопътен, въздушен и ж.п. транспорт между България и Румъния

21/6/2017
Заместник областният управител на област Силистра Стоян Бонев и представители на общините по поречието на река Дунав участваха в град Русе в кръгла маса (една от общо четирите – по две в България и в Румъния, като четвъртата е в Плевен на 22 юни) по проекта „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния – България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, финансиран чрез Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Проектът е на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, а от румънска страна партньор е Фондация  „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие“. Общата стойност на проекта е 1 428 765,73 евро. Той е с продължителност 24 месеца и трябва да приключи в началото на 2018 г.
 
Цел на проекта, на който бе посветена кръглата маса -  на практика консултации със заинтересованите страни и с експертната общност, е постигане на добре планирано и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура и организация на транспортните мрежи по отношение на четири вида пътнически и товарен транспорт: пътен, воден, въздушен и железопътен. Крайният резултат: оптимизиране на транспортната свързаност на целия регион, както и подобряване на съвместните действия на румънските и българските институции при формиране на транспортни политики и вземане на решения за инвестиции.
 
В рамките на проекта се изготвя предварително проучване на състоянието на проблема, свързан с неблагоприятната среда за развитие на бизнес и социално-икономическата изостаналост на региона. Проектът предлага решение, основано на проучване, експертиза и иновации за оптимизиране и модернизиране на транспортната мрежа в трансграничния регион, с цел по-добра свързаност на хората и бизнеса за постигане на устойчив растеж.