КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ФЕВРУАРИ 2017 Г.

29/3/2017
 
    Повече от 300 са постъпилите на работа в областта през февруари
 
През ФЕВРУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са319 (със 109 повече в сравнение с януари).Започналите работа безработни без квалификация са 104, с работническа професия - 115, а специалистите със средно специално и висше образование - 100. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 82. Заетост е осигурена на 46 продължително безработни, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 163 безработни, което е със 74 повече от предходния месец. С посредничеството на бюрата по труда други 38 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през февруари.
 
Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 271, което надхвърля като брой местата през януари със 107. 
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 221 места в бюрата по труда (с 64 повече от януари). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (84), преработващата промишленост (53), търговията (32), административните и спомагателните дейности (9), хотелиерството и ресторантьорството и държавното управление (по 5) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през февруари са заявени 50 работни места – по програма „Старт на кариерата”и по схеми по ОПРЧР.
 
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6877. Техният брой намалява с 14 в сравнение с края на януари.Като търсещи работа лица са регистрирани и 152 заети, 54 учащи и 73 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 15,1%,колкото е и през предходния месец. /В сравнение с февруари 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,7 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за февруари 2017 г. е 8,2 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 38,2% /596 безработни лица/, следват общините Главиница - 34,7% /1159/, Ситово - 29,4% /443/, Алфатар – 25,0% /248/,Дулово– 19,0% /1840/, Тутракан – 11,1% /579/,и най-ниско в община Силистра - 8,7% /2012/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 3102 (45,1%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%., със средно образование са 41%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 483.
 
28 март 2017 г.