КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЯНУАРИ 2017 Г.

1/3/2017
 
 
През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 210. Започналите работа безработни без квалификация са 91, с работническа професия - 71, а специалистите със средно специално и висше образование - 48. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 40. Заетост е осигурена на 45 продължително безработни, както и на 12 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 89 безработни, което е с 29 повече от декември м.г. С посредничеството на бюрата по труда други 18 безработни от областта са наети по мерки и програми за заетост през януари.
Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 164, което надхвърля като брой местата през декември с 39. 
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 157 места в бюрата по труда (с 58 повече от декември). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от държавното управление (44), хуманното здравеопазване и социалната работа (20), преработващата промишленост и строителството (по 14), търговията (12), образованието и административните и спомагателните дейности (по 11), хотелиерството и ресторантьорството (9) и др. 
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през януари са заявени 7 работни места. Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6891. Като търсещи работа лица са регистрирани и 151 заети, 53 учащи и 72 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,4%,при 15,1%през предходния месец. /В сравнение с януари 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за януари 2017 г. е 8,2 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,1% /578 безработни лица/, следват общините Главиница – 34,7% /1158/, Ситово – 29,4% /443/, Алфатар – 25,2% /250/, Дулово– 18,9% /1831/, Тутракан – 10,8% /565/, най-ниско в община Силистра – 8,9% /2066/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 3 045 (44,2%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%. Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 467.
27 февруари 2017 г.