КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА М. НОЕМВРИ 2016 Г.

29/12/2016
Над 360 безработни са постъпили на работа в областта през ноември
 
През НОЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са363 (с 84 повече в сравнение със същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 151, с работническа професия - 128, а специалистите със средно специално и висше образование - 84. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 74. Заетост е осигурена на 89 продължително безработни, както и на 35 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 151 безработни (като спрямо същия месец на м.г. броят им е с 31 повече). С посредничеството на бюрата по труда други 102 безработни от областта са наети по мерки и програми за заетост през ноември.
 
Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 263, което сравненосъс същия месец на м.г. е със 79 повече.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 159 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (52), търговията (15), държавното управление (14), селското стопанство и транспорта (по 12), административните и спомагателните дейности (11), строителството (8) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през ноември са заявени 22 работни места – предимно по браншови програми (по чл.31 на ЗНЗ). По насърчителни мерки за заетост в бюрата по труда работодатели от областта са обявили общо 82 работни места.
 
Към края на ноември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 239. Като търсещи работа лица са регистрирани и 150 заети, 55 учащи и 73 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,7%,при 13,4%през предходния месец. (Всравнение с ноември 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,1 процентни пункта.) На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за ноември 2016 г. е 7,9 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 35,1%  (547 безработни лица), следват общините Главиница - 32,3%  (1 077), Алфатар – 24,1%  (239), Ситово – 22,9%  (345), Дулово – 18,3%  (1 771), Тутракан – 9,2%  (480), и най-ниско в община Силистра– 7,7%  (1 780).
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 2 992 от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 54%, хората със средно образование са39%, а висшистите – 7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 442.
 
29 декември 2016 г.