Заседание на РСР на СЦР в Русе

30/9/2016
На 28 и 29 септември 2016 г. в Конферентната зала на хотелски комплекс „Рай“ в  град Русе бе проведено тридесет и първото заседание на Регионалния съветза развитие на Северен централен район. В него от област Силистра участва заместник областният управител Младен Минчев. Заседанието беше свикано от областния управител на област Русе доц. д-р Стефко Бурджиев, председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.
 
Участваха също представители на министерства, на областните администрации във Велико Търново, Габрово, Русе и Разград, на общините от областите в Северен централен район, организациите на работодателите, на работниците и на лужителите на национално равнище, както и на академичните среди. Още: от „Национален център за териториално развитие” ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Регионален исторически музей Русе.
 
РСР на СЦР избра за основен член в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ доц. д-р Стефко Бурджиев, а  за резервни членове: д-р Валентин Василев, кмет на община Разград, и д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра. Беше приет проект на Годишна индикативна програма за неговата дейност през 2017 г.
 
Проф. д-р арх.  Веселина Троева, изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, представи проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-7г от Закона за регионалното развитие.
 
Експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира присъстващите относно постигнатия напредък и проблеми, констатирани при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.
 
Инж. Ростислав Стефанов, директор на Областно пътно управление Русе към Агенция „Пътна инфраструктура“, информира членовете на Съвета за етапа на изграждане на Автомагистрала „Хемус“, постигнатия напредък по предпроектното инвестиционно проучване относно строителството на Автомагистрала Русе – Велико Търново и състоянието на републиканските пътища на територията на Северен централен район.
 
Ректорите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, Технически университет Габрово и Русенски университет „Ангел Кънчев“ представиха проблемите, възможностите и перспективите за развитие на съответните висши учебни заведения.
 
Проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе, презентира туристическите обекти на територията на област Русе. Бяха представени две от благотворителни каузи, към които Областна администрация Русе е съпричастна: първата от тях е Кампанията „Твоята стъпка напред“, която има за цел изграждане на център за подкрепа на хора с онкологични заболявания и техните семейства, а втората е за закупуване на първия в България Робот локомат за лечение и цялостна рехабилитация на пациенти със загубени или намалени двигателни функции.