78 образователни структури в област Силистра на прага на новата учебна година

7/9/2016
 
Учебната 2016-2017 г. в област Силистра започва с едно училище по-малко – закрито е Средно общообразователно училище „Юрий Гагарин“ в Силистра, съобщиха от РУО на МОН в Силистра.
 
От общо 78 образователни структири в областта броят на училищата е 47. По вид те са, както следва: начални училища – 2 (Поройно, Алеково); основни училища – 24, средни училище – 7 (2 от тях с професионални паралелки – Окорш, Тутракан); Общинско спортно училище – 1 (в Силистра); държавни специални училища – 2; социално-педагогически интернат „Хр. Ботев” в с. Варненци; Градско помощно училище „С. Врачански” в гр. Силистра; професионални гимназии – 9 (от тях и трите земеделски гимназии вече са общински); профилирани гимназии – 2; обслужващи звена - 4 (Общежитиe „Младост“ Силистра, ОДК Силистра, Ресурсен център Силистра, НАО „Г. Галилеий“ Силистра); детски градини – 27.
 

Още полезна информация: 23 от училищата, т.е. почти половината в цялата област са от тип „средищни“, а 2 са „защитени училища“: основното училище в с. Ситово и началното училище в с. Алеково. Прогнозният брой ученици от І до ХІІ клас в дневна форма на обучение е около 10 600. 

По данни от училищата записаните до момента първокласниците са 938, но записването продължава. В ХІІ клас за тази учебна година се очаква да се обучават в дневна форма 727 ученици. В V клас учителите избраха нов учебник по история и цивилизации, очаква се доставка от издателството.