Форум в Русе обсъди проектите от първата покана по Програма Interreg Румъния - България

15/8/2016
Наскоро в град Русе бе проведено четвъртото заседание на Комитета за наблюдение към Програмата за трансгранично сътрудничество  INTERREG за РУМЪНИЯ– БЪЛГАРИЯ, организирано от Съвместния секретариат (Регионалния офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България), Управляващия орган - Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, и от Националния партниращ орган - Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.
 
Заседанието бе проведено с участието на Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България, както и на представители и на областните администрации, вкл. на Силистра, по поречието на река Дунав от двете страни – партньорки в програмата. Представени и обсъдени са резултатите от проведената в периода 26 март - 30 септември 2015 г. първа покана за набиране на проектни предложения – инвестиционна част. Цел на проектите е най-голям принос и ефект за трансграничните региони.