Заместник областeн управител на Силистра участва в РСР на Североизточен район за развитие

23/6/2016
 
На 21 и 22 юни 2016 г. в град Балчик бе проведено редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), в който участва и заместник областният управител на област Силистра Елена Томова. Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Детелина Николова, Областен управител на област с административен център Добрич, председател на РСР на СИР с мандат 1.01-30.06.2016 година. 
 
Част от дневния ред на заседанието беше тематично насочен към програми, проекти и научни изследвания относно динамиката в горещи точки на бреговата зона, допринасящи за опазването и устойчивостта на Черноморското крайбрежие, в това число и в рамките на трансграничното сътрудничество. Бяха представени одобрената от Европейската комисия Оперативна програма „Морско дело и рибарство" 2014-2020 г. и предвидените в нея мерки, конкретно касаещи Североизточен район, резултатите от проект „Стратегии за повишаване устойчивостта на бреговете - toolKIT (RISC KIT)", изпълняван с участието на Института по океанология към БАН-Варна и целите на стартиралия в края на 2015 г. проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България - „MARSPLAN - BS, изпълняван с участието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Института по океанология към БАН-Варна, Изпълнителна агенция „Морска администрация" и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура".
 
Представители на Регионалния офис за ТГС България-Румъния, гр. Кълъраш, Република Румъния, представиха резултати от изпълнени проекти в рамките на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г., пряко допринесли за опазване на Черноморското крайбрежие. 
 
Това стана в присъствие на гости от гр. Кълъраш и на представители на администрациите в областите Плевен, Силистра и Стара Загора, предвид председателството им на регионалните съвети за развитие съответно в Северозападен, Северен централен и Югоизточен райони от ниво 2, както и на други институции.
 
Представен бе и годишният доклад за 2015 г. за състоянието в СИР, според който всички ключови показатели продължават да бележат известно увеличение, което стабилизира положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г., и свидетелства за установената положителна тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г.
 
В Доклада е отчетен и постигнатия напредък през 2015 г. по изпълнението на стратегическите цели и приоритети на РПР СИР 2014-2020 г., спрямо заложените междинни стойности на специфичните количествени индикатори за 2015 г.