Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2016 г.

27/4/2016
 
 
З А П О В Е Д
 
  №  РД-20-24/27.04.201год.
гр. Силистра
 
 
На основание чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с предложение на Директора на Регионалната дирекция по горите Русе - № ОХ 55/ 26.04.2016 г.
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Силистра за времето от 01.05.2016 г. до 15.10.201г.
 
2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
 
3. През този период Държавните горски стопанства - (ДГС) Силистра, ДГС Тутракан и Държавното ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз“ – Дулово, да поддържат постоянно повишена бдителност и активност на целия персонал.
 
4. Директорите на ДГС, ДЛС и Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби (РС) „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН), да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност / І- ви Клас /.
 
5. ДГС, ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени Годишни планове (ГП) за защита на горските територии от пожари да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени ГП да изпълняват планираните в ГП на ДГС и ДЛС мероприятия за техните горски имоти.
 
6. Регионалната дирекция по горите (РДГ) да продължи изпълнението на регионалната програма за опазване на горите от пожари и съвместно с ОУ ПБЗН да осъществяват контрол по изпълнението на годишните планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ДГС, ДЛС, Общините, юридическите и физическите лица - собственици на гори.
 
7. Особено внимание да се обърне на:
7.1. Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно ГП.
7.2. Контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.
7.3. Почистването на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и падналата дървесина в насажденията и културите  от І-ви Клас на пожарна опасност.
7.4. Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
7.5. Готовността на  специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
 
8. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в РДГ, ДГС, ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени ГП за защита на горските територии от пожари.
 
9. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ръководителите на ДГС, ДЛС и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
   
10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС и ДЛС.
   
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на ОУ ПБЗН, РДГ – Русе, ДГС - Силистра, ДГС – Тутракан, ДЛС „Каракуз“ – Дулово, кметовете на общини, кметове и кметски наместници на населени места на територията на област Силистра.
  
Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация Силистра и РДГ - Русе.  
 
Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.
 
 
СТОЯН БОНЕВ    /П/
Областен управител на област Силистра