Приета е актуализирана Национална здравна стратегия 2020

11/11/2015
 
Правителството предлага на Народното събрание да приеме актуализация на Националната здравна стратегия (2014-2020).
Стратегията е актуализиранавъз основа на оценка на настъпилите промени през едногодишния период на изпълнение и приетите нови програмни и стратегически документи, законодателни промени и инициативи, свързани с развитието на страната и на системата на здравеопазване.
Документът съдържа три приоритета и свързани с тях политики за преодоляване на нарастващите предизвикателства пред здравето на българските граждани: създаване на условия за здраве за всички през целия живот; развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати; укрепване капацитета на общественото здравеопазване. В Стратегията са представени начините за обвързване на здравните политики с мерките, осигуряващи равнопоставеност, необходимите въздействия върху социалните детерминанти на здравето и основните предпоставки за функциониране на здравната система. Политиките за опазване и подобряване на здравето са насочени към генериране на дългосрочен икономически растеж на национално и регионално ниво, както и към осигуряването на ефективно действие на защитните механизми на публичния сектор по отношение на социалното включване и борбата с бедността.
Национална здравна стратегия 2020 е основана на разбирането за междусекторното сътрудничество, реализирането на възможностите за обединяване усилията на работещите в различните области на социално-икономическия живот и на регионалните общности за постигане на очакваните резултати за опазване и повишаване здравето на нацията.
Заедно със Стратегията е актуализиран и Планът за действие, който включва финансови разчети. Всяка политика има разписани мерки със съответните индикатори, изпълнители, източници на финансиране, включително и с европейски средства.
Визията, целите и приоритетите на Стратегията са дефинирани на базата на анализ на здравно-демографското състояние и състоянието на системата на здравеопазване, които показват че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо тези на страните от ЕС по отношение на ключовите фактори за устойчиво развитие. В съзвучие с възприетата здравно-политическа рамка и европейските и национални стратегически документи се определя Визията за развитие на здравеопазването – през 2020 г. България да е държава, гарантираща на своите граждани здравно благополучие, високо качество на живот и намаляване на здравните неравенства чрез всеобхватна, справедлива, устойчива и осигуряваща високо качество здравна система.
Проектът на документ е публикуван в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.