КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АВГУСТ 2015 Г.

30/9/2015
 
 
През АВГУСТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 234 (съпоставено с юли и със същия месец на м.г. те се увеличават – съответно с 30 и с 5). Започналите работа безработни без квалификация са 75, с работническа професия - 94, а специалистите със средно специално и висше образование - 65. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 64. Заетост е осигурена на 49 продължително безработни, както и на 17 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 139 безработни, което е със 17 повече в сравнение с юли.
Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 345 (с 202 повече в сравнение с юли, а съпоставено със същия месец на м.г. броят им е със 140 по-голям).
През месеца и търсенето на работна сила на първичния пазар се увеличава и се изразява в заявените общо 231 места в бюрата по труда (броят им през юли е 135). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (56), образованието (52), административните и спомагателните дейности (38), търговията (30), държавното управление (13), хотелиерството и ресторантьорството (9), строителството (8) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра са заявени 114 работни места, значителната част от които са по схемата по ОПРЧР – „Младежка заетост”, останалите места са по национални програми.
Към края на август в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 928. Техният брой намалява за седми пореден месец, този път със 111 в сравнение с края на юли. Като търсещи работа лица са регистрирани и 144 заети, 63 пенсионери и 24 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,2%,при 15,5%през предходния месец. Същевременно, в сравнение с август 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 3,0 процентни пунктаЗа август 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 9,3 на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 36,1% /1 205 безработни лица/, следват общините Кайнарджа - 34,3% /534/, Алфатар – 23,7% /235/,Ситово - 22,8% /343/, Дулово– 22,3% /2156/, Тутракан – 12,7% /666/,и най-ниско в община Силистра - 7,7% /1789/.
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти – 14%.
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са37%, а висшистите –8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 551.
29септември 2015 г.