В Областна администрация Силистра бе представен проект за подобряване на извънредни ситуации в трансграничен регион

8/9/2015
        Областна администрация Силистра бе домакин на представяне на проекта „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион“, реализиран по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.“. Водещ партньор е Окръжен съвет Телеорман, Румъния, с партньори Община Свищов, Фондация за демокрация, култура и свобода – Кълъраш и Инспекторат за извънредни ситуации в Телеорман. Силистра е шестият крайдунавски град на българска територия, в който се прави презентация на проекта.
         Заместник областният управител на област Силистра Янка Господинова приветства гостите и участниците във форума. В словото си тя изрази увереност, че дебатът, включен в проявата, ще е полезен за всички, тъй като предстои разработката на подобен проект от страна на Областна администрация Силистра, заедно с община Тутракан и в партньорство с област Констанца, Румъния. Подчертано бе, че с подобни срещи се осъществява полезен обмен на добри практики.
         Според ръководителя на проекта Мугур Бъцауш проектът предвижда създаване на система за оповестяване на населението при извънредни ситуации и наводнения в ТГС зоната, вкл. и на институциите, които са призвани да вземат мерки в кратко време. Заместник председателят на Окръжен съвет Телеорман Николае Завера акцентира върху важността за населението решаването на проблема с наводненията и др. подобни, свързани със защита на човешкия живот, материалното състояние, реколтата и околната среда.
        В последните години области в Румъния и България са засегнати от наводнения с катастрофални резултати. На практика през последното десетилетие се наблюдава безпрецедентно увеличение на размера и честотата на щетите, причинени от наводнения при тяхното проявление.
        Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия. Това ще осигури висока степен на защита на населението в българо-румънския граничен район чрез намаляване на щетите.
       Това е и причината за разработване на такива проекти с превантивен характер, както и създаване на Център за наблюдение, координация и вземане на решения при управлението на извънредни ситуации в трансграничния район. С честотата на негативните явления, причинени от хидро­метеорологични опасности и замърсяване на водите бе установена необходимостта от създаване на комплексна система, способна да осигури мониторинг, управление, прогнози и сигнали за тревога в случай на извънредни ситуации.
       С постоянния обмен на информация и съвместните общи действия, предложени в проекта, ще се улесни взаимодействието и сътрудничеството между хората, общностите и институциите от Румъния и България в трансграничния регион, като дейностите са съгласувани и съобразени със стратегическата цел на Програмата за трансгранично сътрудничество.
         Двуезичният интернет сайт http://www.imes-cjteleorman.ro/, разработен за целите на проекта, вече е активен и в него се публикува актуализирана информация за изпълнените дейности, предстоящите събития и напредъка по проекта. В рамките на проекта е закупена техника – кран, различни видове автомобили, вкл. противопожарни, за да бъдат ползвани при нужда за интервенция на място при защита на населението и на материалната база.