Създават се предпоставки за доразвиване и изграждане на Системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС за новия програмен период

12/8/2015
 
Министерският съвет прие промени в ПМС 322/2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН). С промените се създават нормативните основания за доразвиването и надграждането на ИСУН за новия програмен период и оптимизирането на функционалностите й.
Въвежда се засилено използване на електронна комуникация между всички участници в системата за управление и контрол на средствата от ЕС, включително между кандидатите и бенефициентите по оперативните програми, сертифициращия и одитния органи. Урежда се и статусът на информацията, обменяна чрез системата, с оглед възможността за използването й за статистически цели от Националния статистически институт. Регламентира се достъпът до информация, която е налична в друг орган на държавна власт, без да е необходимо същата да бъде изисквана от кандидатите или бенефициентите. Засилената комуникация през ИСУН за новия програмен период изисква и децентрализираното електронно управление на потребителските профили, което също е уредено с изменението на акта.
Въведените промени са едни от най-важните предпоставки за ускоряване на процесите по управление и контрол, както и за подобряване на ефективността на отговорните служители при подобрена проследимост и ясно определени отговорности. Промените са обвързани с изискванията в Регламент ЕС 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейските структурни и инвестиционни фондове.