В Букурещ бе закллючителната конфереция по проекта проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния-България - SPATIAL“

10/8/2015
          В Букурещ се проведе заключителната конференция по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния-България - SPATIAL“, в която участва и областният управител на област Силистра Стоян Бонев. Събитието бе уважено от представители на централните държавни администрация на двете страни, на Европейската комисия и на местните власти на административно-териториалните единици, включени в допустимите проекта като икономически оператори -  седем окръга в Румъния: Мехединци, Додж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца; както и девет области на България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич и Разград.
           Проектът се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и още 10 партньора от българска и румънска страна. Основните му цели са свързани с извършването на териториален анализ на трансграничната зона, формулиране на визия, цели, приоритети и проекти за развитието на региона до 2045 г., създаване на териториална база данни и изпълнение на пилотни проекти.            
             При откриването й заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов заяви: „Не е достатъчно само да маркираме големите предизвикателства, пред които е поставен трансграничният регион Румъния-България. Необходимо е да продължим да работим заедно, да търсим общи решения за изграждането на координиран подход за превръщането на региона в привлекателна, функционална и интегрална част от Европейския съюз. Днешната конференция е началото на нов процес в нашето сътрудничество. Той ще ни даде възможност да изградим устойчива рамка и условия за реализация на повече и по-качествени съвместни проекти и политики през настоящия програмен период, за да превърнем трансграничната зона в по-добро място за живот, което предоставя по-големи възможности.“
          На конференцията стана ясно, че в резултат на стратегическото планиране на регионалното развитие в България, през последните години се отчита значителен напредък при реализацията на инвестиции в регионите, включително с помощта на фондовете на ЕС. Изводите показват, че са необходими допълнителни усилия за насърчаване на интегрираните и устойчиви инвестиции, съобразени със специфичния потенциал на териториите и нуждите на отделните региони. Тези усилия са много по-ефективни в условията на сътрудничество, което се превръща във все по-ключов фактор за постигане на устойчив растеж.
          Проектът „SPATIAL“ се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния в качеството му на водещ партньор, Министерството на регионалното развитие и благоустройството като страна-партньор и още 10 партньора от българска и румънска страна. Той се съфинансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., а неговата обща стойност е 4 151 147 евро. Целта на конференцията беше да представи окончателните резултати от проекта, както и значението им в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.