Бюрата по труда приемат заявки по нова програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

21/5/2015
 
       Във всяка Дирекция „Бюро по труда” в периода от 20 до 26 май т.г. ще се приемат заявки по новостартиралата Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица за 2015 година. По Програмата се осигурява заетост за период до 12 месеца на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда повече от една година. Преди назначаване в частния сектор безработните могат да се включат в обучения по професия, посочена от работодателя като необходима за заявените работни места.
       Работодатели от частния сектор могат да подадат заявки във всяка Дирекция “Бюро по труда”. Те следва да са регистрирани по действащото законодателство, да не осъществяват дейност по първично производство, преработка или реализация на селскостопански продукти, както и в отраслите „въгледобив" или „рибарство и аквакултури", да нямат задължения, вкл. и по договори с Агенцията по заетостта, да отговарят на изискванията за отпускане на минимални помощи и да не са получавали средства от други източници за финансиране на същите разходи.
      В бюрата по труда, чиято територия включва общини със значително по-високо равнище на безработица спрямо средното за страната, могат да се подават заявки и от работодатели от държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл.56 от ЗНЗ, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.
         На класираните и одобрени от Съвета за сътрудничество към ДБТ работодатели - въз основа на сключен договор със съответното бюро по труда - от Държавния бюджет се предоставят средства по минимални размери за основно и допълнително трудово възнаграждение, възнаграждения за платен годишен отпуск и за временна нетрудоспособност, както и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето по Програмата безработно лице.
         Условията, правилата за кандидастване и друга допълнителна информация по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица за  2015 г. желаещите да участват могат да получат във всяка дирекция “Бюро по труда”, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта.