Приет е Първият национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите-членки

20/5/2015
 
      Правителството прие Първия национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите-членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (изменена с Директива 2013/55/ЕО) и Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно оценката на националното регулиране на достъпа до професии в Република България.
         В Първия национален план за действие са включени регулираните професии в първия клъстър, определен от Европейската комисия, в секторите „Услуги“, „Строителство“, „Промишленост“, „Производство“, „Недвижими имоти“, „Транспорт“ и „Търговия на едро и дребно“. До 18 януари 2016 г. МОН трябва да изготви Втори национален план за действие с включени регулираните професии във втория клъстър в секторите „Образование“, „Развлекателни услуги“, „Финансови услуги“, „Здравни и социални услуги“, „Мрежови услуги“, „Публична администрация и сигурност“, „Селско и горско стопанство и минодобив“, „Туризъм“ и „Други услуги“.
      Планът представя настоящата нормативна уредба, отнасяща се за всяка една регулирана професия в България, основните цели, предложените мерки и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети във връзка с взаимната оценка на регулираните професии в държавите-членки.
      Предложените мерки са насочени към подобряване и улесняване на достъпа до професиите чрез отстраняване на съществуващите бариери и ограничения за упражняване на определена професия и изисквания, въвеждащи пряка или косвена дискриминация въз основа на гражданство или място на пребиваване, насърчаване на свободното движение на специалисти, увеличаване на мобилността, гарантиране на по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации, преглед на обхвата на запазени дейности, административните изисквания и рисковете пред достъпа до всяка една професия.
         Проектът на Първия национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите-членки е публикуван в интернет страницата на Министерството на образованието и науката.