Приет е докладът за състоянието на администрацията през 2014 г.

20/5/2015
 
      Правителството прие доклада за състоянието на администрацията през 2014 г. Той е структуриран в девет раздела, които отразяват състоянието на администрацията по отношение развитието и оптимизирането на административните структури, човешките ресурси, административното обслужване и регулиране, електронното управление, информационно-комуникационната обезпеченост, достъпа до обществена информация, дейността по установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания, антикорупционните мерки, проектите за модернизиране на държавната администрация.
       Общата численост на държавната администрация към 31 декември 2013 г. е 140 767,5 щатни бройки (144 832,5 щ. бр. за 2013 г.). В тях са включени и данните за МВР, чиято численост намалява със 7% спрямо предходната отчетна година (51 085 за 2014 г. при 54 913 за 2013 г.). Без МВР, в министерствата щатовете са общо 7283. През миналата година най-голямо намаление на щатната численост е отчетено в МОСВ – с 5,3 на сто. Незаетите щатни бройки в структурите на държавната администрация към 31 декември 2014 г. са 7,2% от общата численост при 8,4% през 2013 г. Значителна част от тях (83,3%) са в централната администрация. Нараства процентът на щатовете, останали незаети за повече от шест месеца (21,8% през 2014 г. при 18,8% през 2013 г.).
       В доклада за поредна година се отчита, че редица административни структури нямат възможност да прилагат въведената през юли 2012 г. нова формула за формиране на заплатите, основаваща се на оценката на изпълнението, по начин, който осигурява постигането на целите й. Като основна причина за това те посочват липсата на бюджетни средства. Постигнато на места увеличение на заплатите се дължи или на оптимизиране на числеността и разходите, или единствено на наличието на свободен финансов ресурс към момента. В някои администрации обаче средствата за заплати са на нивата от преди няколко години, въпреки увеличението на обема и обхвата на изпълняваните функции. В доклада са обобщени данните за състоянието на административното обслужване, администрираните регулаторни режими, работата по изграждане на електронното правителство. Пълният му текст ще бъде публикуван в правителствената интернет страница.
       Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. С промените се създава нова дирекция – „Оперативна програма „Добро управление”, на основата на съществуващите дирекции „ОП „Техническа помощ” в администрацията на МС и „ОП „Административен капацитет” в Министерството на финансите. Новата дирекция ще изпълнява функциите на управляващ орган на ОП „Добро управление” през новия програмен период. Създава се и самостоятелен отдел „Управление на проекти”. Чрез него ще се осигури администрирането на проекти по оперативни програми, по които администрацията на МС е конкретен бенефициент. Щатното обезпечаване на новите административни звена е за сметка на преструктуриране на администрациите на МС и МФ.