Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

13/5/2015
 
 
             Министерският съвет одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от националния бюджет. Оперативна програма „Околна среда“ е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, в която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствен сектор, бизнес, социално-икономически партньори, академична общност, организации на и за хората с увреждания и др.
         Програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух. Приоритетите за финансиране съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020“, както и на основните национални и европейски стратегически междусекторни и секторни документи, отчитайки коментарите на Европейската комисия.
           Общият бюджет на ОПОС е 1 770 381 345 евро, в това число европейско съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 204 евро от националния бюджет, разпределени между приоритетните оси както следва: Приоритетна ос 1 „Води“ – 1 196 млн. евро; Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ – 288 млн. евро; Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ – 101 млн. евро; Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ – 78,5 млн. евро; Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – 59 млн. евро и Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ – 47,5 млн. евро.