Европейската регламентация на повторната употреба на информация в обществения сектор се въвежда в българското законодателство

23/4/2015
 
 
         Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предлага на Народното събрание да го приеме. С основната част от законопроекта в националната нормативна уредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС, отнасяща се до повторната употреба на информацията в обществения сектор, като по този начин се запълват съществуващи към момента непълноти в ЗДОИ.
         Разширява се обхватът на приложение с включване на някои културни институции като библиотеки (в т. ч. университетски), музеи и архиви. Предвижда се установяване на горна граница на таксата, която да се заплаща за повторното използване на информацията, като Министерският съвет следва да издаде методика, която допълнително гарантира спазването на принципите при ценообразуването. Създава се законова възможност за безплатно предоставяне на информация за повторно използване, по преценка на организацията от обществения сектор. Включено е задължение за обществените институции да информират заявителите за повторно използване на документи относно наличните средства за правна защита. Насърчават се организациите от обществения сектор да предоставя информацията в отворен, машинночитаем формат, заедно със съответните метаданни.
        Другата част от промените се отнася до националната практика и особености. Въвежда се изискване всяка информация от обществения сектор, създадена след 1 октомври 2015 г., да се поддържа в електронен вид. Създава се възможност достъпът до обществена информация да се извърши по електронен път, без да е необходим електронен подпис, както и достъпът до информация да се осъществява чрез интернет адрес, където се съхраняват данните. Ръководителите на административни структури се задължават ежегодно да обявяват списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, като определят и сроковете за актуализация на публикуваната информация и форматите, в които ще е достъпна.
         Законопроектът е подложен на публично обсъждане от есента на м. г. В окончателния му текст са отразени становищата на организациите от обществения сектор и на неправителствените организации, които отговарят на смисъла на директивата и които водят до подобряване на регламентацията на материята.