Облекчават се административните процедури при възстановяване на средства на бенефициентите по европроекти

23/4/2015
 
       Правителството прие промени в Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“. С направените изменения се премахват излишни административни процедури. Целта е съкращаване на времето за верификация на исканията за плащане и съответно – ускоряване възстановяването на средствата на бенефициентите и приключване на проектите в срок.