Регламент за ХІ Национален събор на българското народно творчество – Копривщица - 7-9 август 2015 г.

15/4/2015
         В дните на Национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015, който ще премине под личния патронаж на Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО при ООН, среща ще си дадат хиляди почитатели на българското народно творчество, стана ясно от съобщение от РЕКИЦ - Силистра. На седемте традиционни сцени на поляните в местността "Войводенец" и на две допълнителни сцени в самия град ще се изявят певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, легенди, гатанки и приказки, инструментални, певчески, танцови групи и групи за народни обичаи, изпълняващи български фолклор. Участниците са от различните краища на страната, както и българи, живеещи в чужбина. Допустимо е участието и на чужди граждани, изпълнители на български фолклор. ХІ-ият Национален събор на българското народно творчество преминава през два етапа на реализиране. Първият етап, който приключва до края на м. юни 2015 г., се провежда във всички региони на страната. Излъчените от регионите изпълнители се представят на националния етап в Копривщица - 7-9 август 2015 г.
 
Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на 
ХІ-ия Национален събор на българското народно творчество – Копривщица - 7-9 август 2015 г.
http://chitalishta.com/
 
Част първа. Общи разпоредби
Чл. 1. Този Регламент урежда дейностите по организирането ипровеждането на ХІ Национален събор на българското народно творчество – Копривщица през 2015 г., наричан по-нататък Съборът. Чл. 2. ХІ Национален събор на българското народно творчество в Копривщица ще се проведе на 7, 8 и 9 август 2015 г.
Част втора. Организационни разпоредби
Чл. 3. Националният събор на българското народно творчество вКопривщица се организира от Министерството на културата и Община Копривщица с подкрепата на Областния управител на Софийска област,Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, други министерства, ведомства и организации.
Чл. 4. В Събора могат да вземат участие певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, легенди, гатанки и приказки, инструментални, певчески, танцови групи и групи за народни обичаи, изпълняващи български фолклор. Участниците са от различните краища на страната, както и българи, живеещи в чужбина. Допустимо е участието и на чужди граждани, изпълнители на български фолклор. На изпълнителите от чужбина, като гости на събора, се дава възможност да се изявят на отделна специална сцена.
Чл. 5. Участниците в Събора подготвят своите програми на базата наместния фолклор, като използват знанията и уменията на локалните носители и се консултират с музейни работници, читалищни дейци и други компетентни специалисти.
Чл. 6. ХІ Национален събор на българското народно творчество преминава през два етапа на реализиране. Първият етап, който приключва до края на м. юни 2015 г., се провежда във всички региони на страната. Излъчените от регионите изпълнители се представят на националния етап в Копривщица.
Чл. 7. Областните управители определят координатор за връзка с общините, който събира и обобщава информацията за участията от региона и осъществява контактите с Министерството на културата и Информационния център към Община Копривщица.
Чл. 8. До 10 юли 2015 г. в Министерството на културата постъпва информация за: - точния брой на участниците от отделните региони със съответните програми и времетраене на изпълненията; - лицата за контакт от всеки регион в страната.
Чл. 9. До 10 юли 2015 г. в Информационния център в Копривщица постъпва обобщена информация за: - точния брой на лагеруващите и броя на палатките, които ще се изграждат; - графика на пристигането и отпътуването на участниците, брой,вид и регистрационен номер на транспортните им средства;- ръководителите на групите и лицата за контакт от всеки регион.Чл. 10. Експертни комисии проследяват изявите на изпълнителите през двата етапа на Събора – регионален и национален. Комисиите на Националния събор подготвят и връчват на изпълнителите предвидените отличителни знаци.Чл. 11. Пътуването и пребиваването по време на събора е за сметка на участниците или организаторите, които ги подкрепят.
Чл. 12. Община Копривщица организира създаването на палатъчен лагер за настаняване на участниците.Чл. 13. Съборът протича с изяви на 7 сцени, разположени вместността „Войводенец“ и 2 допълнителни - в Копривщица.
Чл. 14. Българската национална телевизия и Българското национално радио осъществяват цялостно документиране на Събора. Документиране се извършва и от страна на други държавни ведомства, научни институти и държавни висши учебни заведения, след предварително подадена от тяхна страна заявка и получено разрешение от организаторите на Събора. Събраният материал, постъпва в Министерството на културата, което впоследствие предоставя пълно копие от него на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Копие остава и във фондовете на БНТ и БНР, както и на организациите, които са осъществили това документиране. Организаторите от страна на Министерството на културата и Община Копривщица си запазват правата за видео заснемане и звукозапис.
Чл. 15. Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция осъществяват директни излъчвания от Събора и осигуряват неговото популяризиране в страната и чужбина.
Чл. 16. Комисиите функциониращи по време на Националния събор предлагат изпълнения за включване в заключителния концерт на Събора от всяка една сцена, като следят предложенията да разкриват в максимална степен културното разнообразие на представените региони.
Чл. 17. По време на Събора община Копривщица предоставя възможност за изява на занаятчии, които демонстрират своите умения и предлагат произведения свързани с българската традиционна култура.
Чл. 18. В дните на Събора се организират научни прояви с участието на български и чуждестранни специалисти в областта на опазването, съхраняването и популяризирането на българското нематериално културно наследство.
Допълнителни разпоредби

        § 1. Участниците в събора са задължени да спазват следните изисквания за максимална продължителност на участието си: Времетраене на изпълнението / програмата: Групи за народни обичаи до 15 мин.; Певчески групи до 8 мин.; Танцови групи до 8 мин.; Инструментални групи до 6 мин.; Индивидуални участници, в т.ч.: - певци /със или без съпровод/, - свирачи, - танцьори, - разказвачи на народни предания, легенди, гатанки и приказки - двойки, тройки, четворки - всеки индивидуален номер - до 6 мин.
       § 2. Програмата за представяне на всеки регион по време на Националния събор в Копривщица не трябва да надвишава 4 астрономически часа, в които е включено и времето за техническа подготовка между отделните изяви.
      § 3. Събраният по време на Събора документален материал има за цел да послужи за информация, както и за последващи анализи, научни изследвания, образователни цели и популяризиране.