Облекчават се процедурите за гражданите и бизнеса при ползване на административни услуги

1/4/2015
 
         Министерският съвет одобри промени в Наредбата за административното обслужване. Помените включват възможността за граждани и представители на бизнеса да подават своите искания за предоставяне на административни услуги към една единствена администрация, стига тя да участва в съответното производство за комплексна административна услуга. Тази мярка ще има значим ефект за гражданите и бизнеса, тъй като позволява искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо до тях. Например, услуга, извършвана от централната администрация, може да се заяви в областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната администрация, ако те участват в процедурата по комплексно административно обслужване.
          С допълнение в Наредбата се урежда взаимодействието между различните административни органи при комплексното административно обслужване. Изрично е посочено, че административният орган, пред който е подадено искането за услуга, е този който проверява наличието на документацията, посочена от заявителя в заявлението за услуга, изготвя необходимата информация и доказателствени средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган, и изпраща до него преписката с уточнение за начина, по който заявителят ще получи индивидуалния административен акт.
          Въвеждат се разпоредби административният орган да не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него. Създава се възможност освен писмено, услугите да се заявяват и устно. Това ще представлява облекчение за хора с увреждания, възрастни хора, чужденци. Въвежда се възможност исканите индивидуални административни актове да бъдат изпращани от съответния орган до заявителя по пощата, което ще направи административните услуги много по-достъпни за сънародниците ни в чужбина и живеещите в малки населени места.