Разширяват се правата на работещите по отношение на контрола върху условията на труд

11/12/2013
 
            Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и предлага на Народното събрание да го приеме. Една от целите на проекта е да се създаде законово основание за издаването на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи. В момента тези разрешения се издават от дирекциите „Инспекция по труда” на основание Правилника по безопасност на труда при взривните работи. Това противоречи на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, които изискват всички лицензионни и регистрационни режими, както и разрешения да се установяват със закон.
        Втората част от промените е свързана с разширяване правата на работещите по отношение на контрола върху условията на труд. С новата редакция на текста на чл. 30 на заместник-председателя на комитета по условия на труд (който е представител на работещите в предприятия с над 50 заети) и на представителя на работещите в групите по условия на труд (в търговски дружества под 50 души) се дава право на достъп до всички работни места в предприятието, възможност да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността, да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести и др., вкл. да изискват временно спиране на работата на оборудване и забрана за използването на опасни химични вещества и смеси. С оглед на ефективното изпълнение на задачите, е предвидена закрила при уволнение по реда на чл. 333 от Кодекса на труда на заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите в групата по условия на труд.