Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.

11/12/2013
 
           Правителството определи органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти и инициативи на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г. Функциите на управляващ орган на ОП „Региони в растеж” ще изпълнява ГД „Програмиране на регионалното развитие” в МРР, на ОП „Иновации и конкурентоспособност” – ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ, на ОП „Развитие на човешките ресурси”, вкл. на средствата по инициативата за младежка заетост, както и на оперативна програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се – ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” – дирекция „Координация на програми и проекти” в МТИТС, на ОП „Околна среда” – дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ, на ОП „Добро управление” – дирекция „ОП „Административен капацитет” в МФ, на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – ГД „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН, на Програмата за морско дело и рибарство – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, на Програмата за развитие на селските райони – дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ.
          Сертифициращ орган за програмите, финансирани със средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, ще бъде дирекция „Национален фонд” в МФ, а за Програмата за морско дело и рибарство – звеното „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в ДФ „Земеделие”. Одитен орган е ИА „Одит на средствата от ЕС”. Функциите на Централно координационно звено за европейските структурни и инвестиционни фондове се изпълняват от дирекциите „Програмиране на средствата от ЕС”, „Мониторинг на средствата от ЕС” и „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС. Централен информационен офис и Централен информационен и координационен офис ще бъде дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в АМС. 
          С приемането на правителственото решение се осигурява основание за стартиране на процеса по разработване на системите за управление и контрол на следващия програмен период най-вече в структурите, които ще подлежат на оценка на съответствието с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи органи съгласно изискванията на приложимите европейски актове. За тези структури се предвижда възможност за временно изпълнение на съответните функции до окончателното им определяне.