Кирил Темелков - изп. директор на "Булгартрансгаз": "Поели сме ангажимент да изградим този газопровод и ще го изпълним!"

9/4/2012
 
 
            „Много и разнообразни дейности, които изискват технологично време и ресурс от страна институциите, в т.ч. и на местните общински администрации, доведоха до известно забавяне реализацията на проекта, но проблемите са на оперативно ниво и са решими. Поели сме ангажимента да изградим този газопровод и ще го изпълним“. В това увери изпълнителният директор на „Булгартрансгаз” ЕАД Кирил Темелков участниците в днешната (09.04.2012 г.) координационна среща, посветена на проекта „Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич-Силистра“ и автоматична газоредуцираща станция (АГРС)-Силистра“.
            Срещата, инициирана от областния управител на Силистра Николай Димов, бе домакинствана от колегата му Желязко Желязков в Добрич, тъй като съществена част от предстоящите дейности е свързана именно с територии от тази област.
            В разговорите, целящи да бъде подобрено управлението, да се координират действията и да се ускори дейността по реализацията на този проект, участваха  областните управители на Силистра и Добрич, изпълнителният директор на дружеството, което ще изгражда газопровода -  Булгартрансгаз“ ЕАД Кирил Темелков и екип негови експерти, народният представител Стефан Господинов, кметовете на общините, през които ще преминава мрежата – на Добричка - Петко Петков, на Тервел - Живко Георгиев, на Силистра – зам.-кметът Ивелин Лозев, на Кайнарджа - Любен Сивев, експерти Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на дружеството което има лиценз да оперира с газоразпределението на община Силистра – „Ситигаз България“.
            С решение № 615 на Министерски съвет от 14.07.2009 г., газопроводът бе обявен за обект от национално значение. Предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Газопроводът е с дължина 79,670 км. Ще преминава през 2 области - Добрич и Силистра, 4 общини - Добричка, Тервел, Кайнарджа и Силистра и 25 землища.
Обектът е на обща стойност 12 400 000 евро. От тях 75% - са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% - съфинансиране от Булгартрансгаз" ЕАД. През 2007 г., за реализация на проекта дружеството получи финансиране по линия на Международен фонд „Козлодуй“.
           „Бях инициатор на тази координационна среща, и настоявах тя да се проведе, тъй като значимостта на проекта за област Силистра е огромна“, информира с присъстващите  областният управител Николай Димов и подчерта: „Газопроводът Добрич-Силистра“ е залегнал в Стратегията за развитие на област Силистра и неговото съществуване и функциониране е обвързано и с разгръщането на потенциала на областта, като атрактивен обект на инвеститорски интерес“. Той обърна внимание и на факта, че при изграждането на газопровода, освен газоразпределителната станция в Силистра, са предвидени отклонения и за общините Алфатар, Дулово и Тервел, и при едно газифициране на района „ще се даде шанс на общините от двете области да решат редица икономически и социални проблеми и да създадат трайни условия за развитие“.
             В хода на разговорите бяха откроени няколко основни пункта, нуждаещи се от по-добра координация между инвеститора и институциите. Сред тях са: отчуждаването на имот в с. Росеново, община Добричка, за площадка на „Очистителна станция" при което инвеститорът е срещнал известни затруднения;  получаването на право на преминаване, след одобряване на Подробния устройствен план – парцеларен план  от МРРБ и обезщетяване на собствениците на имоти, върху които е възникнал сервитутът;  изготвяне на оценки и заплащане на обезщетения на собствениците на земи, през които преминава трасето на газопровода; избор на изпълнител на обекта.
            „Като съинвеститори сме заинтересовани да се реализира строителството на газопровода във възможно най-кратки срокове“, увери изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Кирил Темелков. Той информира присъстващите, че са възникнали  трудности при уреждане на вещно-правните отношения и обезщетяването на собствениците на част от засегнатите поземлени имоти по трасето. Поради този факт, Дружеството е пристъпило към процедура за отчуждаване - в полза на държавата - на необходимите площи за изграждане на площадки за обекта (по реда на Закона за енергетиката и Закона за държавната собственост). Областните управители Желязко Желязков и Николай Димов заявиха подкрепа от страна на институциите, които оглавяват и споделиха увереността, че при добър синхрон реализирането на проекта ще бъде ускорено.Народният представител Стефан Господинов заяви готовността си да окаже необходимото съдействие на инвеститора за по-доброто взаимодействие с централните ведомства, имащи отношение към проекта.
            „Булгартрансгаз” е закупил и разполага с цялостното оборудване и тръбите, необходими за изграждане на обекта. Самият газопровод също е проектиран“ увери събеседниците си Кирил Темелков. Той съобщи, че към настоящия момент е в ход тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството на газопровода. Тази процедура се провежда съгласно политиките и правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и е на етап – изготвяне и представяне на доклад за оценка на офертите за преглед и одобрение от ЕБВР, допълни г-н Темелков.
             В заключение, от „Булгартрансгаз" ЕАД увериха, че ще решат съществуващите проблеми със съдействието на останалите заинтересовани страни и ще реализират проекта в оптимални срокове.