Областният управител продължава инициативата си за разясняване на мерки по европейски и национални програми

8/3/2012
 
       Възможностите за кандидатстване по актуалните, към настоящия момент, специфични  мерки от Програмата за развитие на селските райони обсъдиха на тематична работна среща днес (08.03.2012 г.) експерти от Държавен фонд „Земеделие“ и потенциалните бенефициенти – Държавните горски стопанства в Силистра и Тутракан, Държавното ловно стопанство „Каракуз“ и общини в област Силистра.
       Срещата бе инициирана и домакинствана от областния управител Николай Димов.Тя е  логична стъпка от изпълнението на поетия от него ангажимент - още при встъпването си в длъжност – да съдейства максимално да навременното и пълноценно осведомяване на общините, ведомствата и всички заинтересовани страни за открити мерки по национални и европейски програми и възможностите за кандидатстване по тях.
       Пред кметове на общини и директорите на горските стопанства в Силистра и Тутракан  и на ловното стопанство Каракуз“ в Дулово  бяха представени 4 мерки от публикувания индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони: Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на гората“, която се очаква да бъде отворена от 12.03. до 1.07.2012 г.; Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, която се очаква да бъде отворена от 19.03 до 29.04. 2012 г и от 10.09. до 28.10 2012 г.; Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, която се очаква да бъде отворена от 19.03. до 29.04.2012 г. и  от 10.09. до 28.10.2012 г. и Мярка 332 „Обновяване и развитие на населените места“, която се очаква да бъде отворена от 2.04. до 29.04. 2012 г.
       Експертите от Държавен фонд „Земеделие“ – Областна Дирекция – Силистра Анета Панева и Стоянка Радева разясниха сроковете за прием по мерките през 2012 г. и стъпките за кандидатстване. Финансовата помощ по мерки 223, 226 и 322 е в размер на 100% от общите допустими разходи за проекти на общини, които попадат в обхвата на селските райони. Ако кандидатът по мярка 223„Първоначално залесяване на неземеделски земи“ е община, която не попада в обхвата на селските райони, но най-малко 75 % от територията й се намира в необлагодетелстван район или в обхвата на „Натура 2000“, получава субсидия от 80% от инвестиционните разходи. Основните параметри на представените мерки:
            Мярка 122 - „Подобряване на икономическата стойност на гората“:
С изпълнението й се цели: подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори; подобряване на качеството и количеството на дървесината, чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (огледни сечи и кастрене); подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите.
Финансовата помощ е в размер до 60% от общите допустими разходи. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 600 000 евро.
По мярка 122 могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 хектара и общини, притежаващи над 10 хектара гори.
 
          Мярка 223- "Първоначално залесяване на неземеделски земи": 
По тази мярка се предоставя помощ за увеличаване на горските масиви в равнинните райони, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс в подкрепените територии.
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 хектара. Могат да подават документи и общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 хектара, както и държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 хектар.
            Финансова помощ се предоставя за създаване на горски култури и поддържане (само при залесяване на изоставена земеделска земя за горски култури) на създадените горски култури, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи в общини с лесистост по-малко от 60 % или райони с висок и среден риск от ерозия.
Финансовата помощ за иглолистни култури, при наклон, по-малък или равен на 10° - 1815 евро/ха (ха – хектар), а при наклон, по-голям от 10° - 1890 евро/ха. За широколистни култури, при наклон, по-малък или равен на 10° финансирането е до 2955 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10° - 3030 евро/ха.
Ако кандидатът е община от селските райони, размерът на финансовата помощ е сто процента от инвестицията. Ако кандидатът е община, която не попада в обхвата на селските райони, но най-малко 75 % от територията й се намира в необлагодетелстван район или в обхвата на Натура 2000, получава субсидия от 80% от инвестиционните разходи. Всички останали кандидати получават финансиране до 70%.
Минималният размер на общите допустими разходи за проект е  левовата равностойност на 1 200 евро, а максималният  - до левовата равностойност на 300 000 евро. Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази Мярка, не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро за периода на действие на ПРСР 2007-2013 г.
 
           Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности":
Мярката има за цел възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари.
Освен собствениците на гори и земи от горския фонд, без значение дали са физически или юридически лица, могат да кандидатстват общини, държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.
Финансова помощ се предоставя за създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура, за закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, за изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки и водоизточници, за строителство на наблюдателни пунктове и оборудване към тях, както и за създаване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари. Като инвестиция е допустимо подпомагане и разнообразяване на видовия състав  на горите, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения.
 
Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи по проекта. Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 150 евро/ха. За създаване на иглолистни култури се признава инвестиция не по-голяма от левовата равностойност на 1890 евро/ха. За широколистни култури разходите не трябва да надхвърлят левовата равностойност на 3030 евро/ха. При създаване на смесени култури - според процента на смесване.
 
           Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“:
Целта и е  -подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.
Една община може да бъде подпомогната за проекти, одобрени по реда на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР. Финансовата помощ е в размер на 100 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини.
Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от читалища, местни поделения на вероизповедания, както и от юридически лица с нестопанска цел, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, е левовата равностойност на 500 000 евро. Финансовата помощ е в размер на 70 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на читалища или юридически лица с нестопанска цел и др.
Допустими дейности:
1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;
5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.