119 474 души живеят в област Силистра, сочат окончателните резултати от Преброяване 2011

21/7/2011

  

Според окончателните резултати от проведеното Преброяване 2011 г., постоянното население на област Силистра към 1.02.2011 г. е 119 474 души. Това е 1.6 % от преброеното население на страната. Спрямо преброеното население в другите области, Силистра се нарежда на 27 място (последна е област Видин със 101 018 души). В сравнение с предходното преброяване, проведено през 2001 г., населението на областта е намаляло с 22 526 души. Намалението, през последните десет години, е регистрирано във всички общини в областта. Тези резултати бяха представени днес (21.07.2011 г.) от директора на Териториалното статистическо бюро (ТСБ) в Силистра Стефка Малчева на нарочна пресконференция в областната администрация, в която участваха и областният управител д-р Владимир Янков и заместникът му Денка Михайлова, която оглавява областната комисия по преброяването.

Директорът на ТСБ в Силистра Стефка Малчева акцентира върху факта, че данните от преброяването на населението се отнасят до категорията „обичайно налично население”. Това са лицата, които обичайно живеят на адреса, на който са преброени и временно отсъстващите лица, за период по-малък от една година в друго населено място в страната или в чужбина. Всички данни от преброяването на населението се отнасят към критичната дата - 01.02.2011 година и териториалното разпределение на населението, сградния и жилищния фонд е според административно-териториалното деление към тази дата.

            Резултатите бяха класифицирани в няколко раздела – брой на населението и териториално разпределение, възрастова структура, етно-демографска характеристика на населението, юридическо и фактическо семейно положение, образователна структура, икономическа активност, миграция,  жилищен фонд. Данните сочат:

            В  периода на последните две преброявания, увеличение на населението има в 5 села, като 4 от тях са в община Кайнарджа: Голеш – увеличение с 204 души; Зарник – 50; Давидово – 14; Полковник Чолаково – 18 и Йорданово от община Силистра – 53 души.

В област Силистра 45.2 % (или 53 987 души) живеят в градовете и 54.8 % (или 65 487 души) живеят в селата. В три области - Силистра (54.8%), Кърджали (58.5%) и Разград (52.6%) населението, живеещо в селата е по-вече от живеещите в града.

По пол, в област Силистра, 49.6%  (или 59 298 души) са мъже, а 50.4% (или 60 176) души са жени. Във всички области на страната, броят на жените е по-голям от този на мъжете, като най- много жени има в София – град (52.3%)

Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване делът на населението на 60 и повече години. Най-много млади хора - до 15 навършени години има в община Кайнарджа (24.4%) и съответно най-малък е процентът в община Алфатар (11.9%).

В раздела за етно-демографски характеристики на населението в област Силистра, при преброяването са приложени са принципите и препоръките на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци за доброволност на отговорите, за самоопределение и за възможност за свободно записан отговор при самоопределение в групата други. 7 884 души от населението на област Силистра, или 6.6% от преброените лица се възползваха от правото на отказ за етническо самоопределение и не пожелаха да дадат отговор на въпроса. Най-висок е процентът на неотговорилите в общините: Главиница (9.9%) и Ситово (9.9%), а най малък е процентът на тези, които не са дали отговор в община Алфатар (1.5%).

Установилите се демографски тенденции и засилена емиграция през последните 20 години се отразяват върху броя на всички етнически групи в страната, в резултат на което не настъпват съществени изменения в етническата структура на населението в годините между последните две преброявания.

Българската етническа група обхваща 64 050 или 57.4 %  от лицата доброволно декларирали етническото си самоопределение. Делът на българската етническа група в сравнение с преброяване 2001 г. намалява с 1.9 пункта.

Турската етническа група е втора по численост, като към 1.02.2011 г. 40 272 лица са се самоопределили като етнически турци. Те представляват 36.1% от всички лица. Относителният им дял се увеличава с 1.8 пункта в сравнение с 2001 г.

Ромският етнос традиционно е трети по численост.  Към 01.02.2011 г.  наброява 5 697 души, с относителен дял 5.1%. С 0.5 пункта повече от 2001 г.

Броят на лицата, които са посочили етническа група „другикато текст са конкретизирали: Арменска – 47 души, Влашка – 305, Руска – 201, Румънска – 22, Украинска – 24 и без текст – 375 души.

На въпроса за майчин език не са отговорили 7.1% от преброеното население. Както и при етноса и тук най-голям е относителният дял на неотговорилите от младите възрастови групи и за децата от 0 до 9 годишна възраст.

Българският е майчин език за 63 410 души, или 57.1% от населението. Турският е майчин език за 43 360 души, или 39.1% от лицата, отговорили на този доброволен въпрос. Ромският е майчин език за 2 654 души – 2.4%.

В периода 2001 – 2011 г. 7846 лица (или 6.6%) са мигрирали.От тях - 5 494 лица от област Силистра са променили своето местоживеене от едно населено място на област Силистра с друго в страната. От всички лица, променили местоживеенето си за десетте години, между двете преброявания, 55.7% са се изселили в населени места на областта. Останалите 44.3% мигрират извън рамките на област Силистра. В чужбина са мигрирали 2 352 души или 30.0% от общо мигриралите лица.

             С това НСИ започва кампания по разпространение на данните от Преброяване 2011 г., която ще продължи с разширяване на достъпните през интернет данни, с изработването на книжни публикации, с провеждането на тематични пресконференции по актуални въпроси и теми като раждаемост и репродуктивно поведение, семейства и домакинства, състояние на инфраструктура и условия на живот, квалификационна и професионална структура на работната сила, миграция, условия на живот на хора с увреждания и др, както и с регионални (областни и общински) теми.

 Окончателни резултати от Преброяване 2011 за област Силистра

            Пълна информация за преброяване 2011 за цялата страна на сайта на Националния статистически институт