Предварителни резултати от преброяване 2011 за област Силистра

5/4/2011

        

На 28 февруари 2011 г. успешно приключи 17-то Преброяване на населението и жилищния фонд в България,  в т.ч. и в област Силистра.

В 130 годишната демографска история на България до сега са проведени 16 преброявания, като през 2001 г. за първи път преброяването се провежда в съответствие с препоръките на Евростат, а сега - през 2011 г., България се преброи  за първи път като страна - членка на Европейския съюз.

Преброяване 2011 протече на два етапа – електронно (1 – 9 февруари 2011 г.) и традиционно (10-28 февруари).

В първия етап се използва преброяване по интернет, което в цялата страна, в т. ч. и в област Силистра, беше прието с голям интерес и протече при неочаквано висока активност. Общият брой на преброените по интернет в област Силистра е 30 497 души, което е 25.9% от общо преброеното население, по предварителни данни. Очаквано, най-голям беше интересът в община Силистра – 43.3% от преброеното население, по предварителни данни. В град Силистра по интернет се е преброило 52.4% от населението. От електронно преброените в областта лица 78.7% живеят  в градовете и 21.3% - в селата. Малко бяха населените места, в които нямаше нито един преброен по интернет.

Класическото преброяване в областта се проведе с помощта на 633 преброители и 169 контрольори и с пълното съдействие на общинските администрации, областната администрация, медиите и гражданите. По предварителни данни, по класическия начин - на хартия, в областта са преброени   87 079 души.  От тях  - 50.2% са мъже. От преброените на хартия  лица, 33.4% живеят в градовете и 66.6%  - в селата.

В област Силистра преброеното население, по предварителни данни, е 117 576 души, от които 58 346 мъже и 59 230 жени.

Успоредно с общото намаление на населението на страната, в периода между последните преброявания 2001 – 2011г., намалява и населението на област Силистра. За наблюдавания период  намалението е с 24 424 души, или със 17.2%. За сравнение, при предходното преброяване (1992 – 2001 г.) намалението е било 11.3%. От отрицателен естествен прираст населението е намаляло с 8 669 души, а от отрицателен вътрешен механичен прираст   -  7 047 души   или  общо 15 716 души. Разликата е от външна и вътрешна нерегистрирана миграция. С това си преброено население област Силистра отстъпи две позиции назад и докато през 2001 г. областите Смолян и Търговище бяха с по-малко население от нашето, то сега, през 2011 г., Силистра е вече само пред област  Видин, която има население, по предварителни данни,  под 100 000 души. Област Търговище е с 118 671, а област Смолян – 120 567. 

Това намаление, през последните 10 години, е регистрирано във всички общини в областта. То е най-значително, като относителен дял, в общините Алфатар, Главиница, Ситово и Тутракан. Най-малко е намаляло населението в Кайнарджа и община Дулово.

 

Таблица 1.  Население по общини и години на преброявания

Общини

2001 г.

2011 г.*

Намаление

% на намаление

 

 

 

 

 

Област Силистра

142 000

117 576

24424

17.2

Алфатар

3990

3003

 987

24.7

Главиница

13848

10803

 3045

22.0

Дулово

30591

27892

 2699

8.8

Кайнарджа

5467

5008

 459

8.4

Силистра

61942

50448

 11494

18.6

Ситово

6856

5325

 1531

22.3

Тутракан

19306

15097

 4209

21.8

 

Област Силистра включва в състава си 5 града. Към 1.02.2011 г. в градовете на областта живеят 53 068 души. Област Силистра се отличава с малък брой градско население, като само след нас е област Кърджали. През последните 10 години градското население е намаляло с 10 435 или с 16.4%. Относителният дял на градското население в областта е 45,1%, а на област Кърджали относителният дял е 41,4%.

Град Силистра, като областен център, през 2001 г. е наброявал 41 952 души и е бил по-голям от Търговище, Смолян и Разград. Намалението на населението през 2011 г. е чувствително, със 6 964 или с 16,6%. Град Търговище ни измести и сега само Разград и Смолян са след нас.

Броят на населението, което живее в селата е 64 508 или 54,9%, но в сравнение с 2001 г. е по-малко с 13 987 души, или 17,8%.

 Таблица 2. Разпределение на населените места според броя на населението  при проведените преброявания

 

 

 

 

 

 

 

2001

2011*

 

Населени места

Население

Населени места

Население

 

 

 

 

 

Общо

118

142000

118

117576

под 50

5

188

9

222

50 - 99

5

348

14

1026

100 - 499

48

12937

47

14200

500 - 999

32

22058

28

19661

1000 - 5000

23

34107

16

26590

5001 - 10000

3

20041

3

20889

10001 - 15000

1

10369

-

-

15001 - 50000

1

41952

1

34988

 

От таблицата се вижда, че е увеличен броят на населените места в групите под 50 и от 50 - 99 души, а е намалял броят на населените места в по-големите групи.От групата от 10 000 до 15 000 отпада гр. Тутракан и отива в групата от 5001 – 10 000, а Калипетрово, чието преброено население сега е под 5000, попада в групата от 1000 – 5000 души. В област Силистра няма села без население. Най-малко население е преброено в с. Ястребна, община Ситово – 5 души (в  2 домакинства, на възраст 4 души  от 18 до 64 г.  и 1 – над 65 г.)

В периода на двете преброявания, увеличение на населението има  общо в 5 села, като 4 от тях са в община Кайнарджа (Голеш – със 195; Давидово – 16; Зарник – 44; Полковник Чолаково – 16 и Йорданово, от община Силистра – 21).

Възрастовата структура е една от основните демографски характеристики. Разпределението на населението по възраст показва, че във възрастовата структура на населението са настъпили съществени  промени.

 Таблица 3. Население по групи възрасти в област Силистра от преброяване 2011 г. (предварителни данни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обичайно живеещо население

Относителен дял на:

Общо

до 18 години

18-64 години

65+ години

Население до 18 години

Население от 18 до 64 години

Население на 65+ години

 

Общо

117576

18988

74581

24007

16.1

63.4

20.4

В градовете

53068

7861

35014

10193

14.8

66.0

19.2

В селата

64508

11127

39567

13814

17.2

61.3

21.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфатар

3003

405

1646

952

13.5

54.8

31.7

Главиница

10803

1796

6593

2414

16.6

61.0

22.3

Дулово

27892

5314

17925

4653

19.1

64.3

16.7

Кайнарджа

5008

1365

2918

725

27.3

58.3

14.5

Силистра

50448

6982

33081

10385

13.8

65.6

20.6

Ситово

5325

853

3078

1394

16.0

57.8

26.2

Тутракан

15097

2273

9340

3484

15.1

61.9

23.1

Намалява относителният дял на младите хора до (до 18 години) от 20.5% през 2001 г на 16.1%. За сметка на това се увеличава делът на високите възрастови групи: в групата над 65 години  процентите са от 15.6% през 2001 г. на 20.4% през 2011 г. Това означава, че всяко 5 лице е на възраст над 65 години. Задържа се процентът на групата от 18 до 64 г. – 63.4% при 63.9 % през 2011 г.

Най- висок е относителният дял във възрастовата група на 65 и повече в общините:  Алфатар – 31.7%,  Ситово – 26.2%,  Тутракан – 23.1%. Намаление на процента в тази група има в община Кайнарджа – 18.1% през 2001 г., на 14.5 % през 2011 г.

 СЪСТОЯНИЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Постоянното население на област Силистра обитава 57 411 жилища, от които  26 731 в градовете и 30 680 в селата. Средно в едно жилище живеят  2.0 души, като за сравнение през 2001 г са били 2.4 души.

Преброените сгради са 38 672 с 57 411 жилища, в които живеят 43 424 домакинства. Броят на жилищата спрямо предходното преброяване през 2001 г. намалява с 3.4%, а броят на домакинствата намаляват с 10.5%. Средният брой на членовете в едно домакинство в област Силистра е 2.7.

Таблица 4. Жилища в област Силистра от преброяване 2011 г. (предварителни данни)

 

 

 

 

 

 

2001

2011*

2011*/2001

Намаление

 

 

 

 

 

Общо

59412

57411

96.6

3.4

В градовете

26770

26731

99.9

0.1

В селата

32642

30680

94.0

6.0

 

 

 

 

 

Алфатар

1979

1786

90.2

9.8

Главиница

5348

5034

94.1

5.9

Дулово

9463

9204

97.3

2.7

Кайнарджа

2510

2145

85.5

14.5

Силистра

28366

28178

99.3

0.7

Ситово

3395

3170

93.4

6.6

Тутракан

8351

7894

94.5

5.5

 

Проведеното в област Силистра Преброяване на населението и жилищния фонд, бе предшествано от широкообхватна комуникационна кампания, която допринесе съществено, както за подготовка на населението за предстоящия процес, така и за безпрепятственото му протичане. По време на самото преброяване тази кампания продължи  - чрез съобщения до медиите и пресконференции, бяха представяни подробно всички етапи. Използван бе и директен медиен контакт – интервюта в регионални радиостанции и местната преса. Чрез него, Преброяването и съпътстващите го документи, бяха представяни на достъпен език, който допринесе за информираността на хората в област Силистра. Положителен бе ефектът и от организираното демонстрационно преброяване, по електронен път, в което се включи Областният управител.

Общата оценка е, че националната задача по преброяване на населението и жилищния фонд на територията на област Силистра е изпълнена, при спазване на всички срокове, посочени  в издадените инструкции, с отговорно отношение от страна на всички органи по преброяване, включващо ТСБ, Областна комисия по прерояване, общински комисии, контрольори и преброители.