Пред финализиране е рехабилитацията на пътя Ситово - Дулово

7/6/2011

           През месец юни, Агенция „Пътна инфраструктура” очаква приключването на рехабилитацията на път ІІІ-216 - с. Ситово - гр. Дулово от км 0+000 до км 29+070, включен като Лот 4 в обектите от първи етап на Оперативна програма „Регионало развитие” (ОПРР) 2007–2013 г. Рехабилитираният участък ще осигури по-добри условия за комфортното и безопасно придвижване на средно 3 000 моторни превозни средства на денонощие и заедно с рехабилитирания през 2010 г. участък от път Русе - Силистра, ще облекчи придвижването на живеещите в прилежащите територии до областния център Силистра, както и до съседна Румъния. Ще се облекчи достъпът до ранносредновековните скални манастири до с. Върбино (община Дулово) и до уникалния резерват „Сребърна”.

            Първата копка на обекта беше направена на 1 октомври 2010 г. От началото на ремонта не са допуснати никакви инциденти по пътя. Ежедневно са контролирани поставената временна сигнализация, строителните продукти влагани в строежа, количеството и  качеството на извършените строително–монтажни работи, стриктно са проверявани мероприятията, свързани с безопасността и здравето на  работещите. На 11 април 2011 г. се поднови изпълнението на преустановените през зимния период строително – монтажните работи.

            Цялостната рехабилитация на път Ситово – Дулово се извършва благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се осъществява по  Схема на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”.

Целта на схемата е да се подобри достъпността до основните транспортни дестинации в рамките на районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) републикански пътища.

Средствата са в общ размер  501 091 393 лева  и се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. Механизмът на финансиране е 85% от ЕФРР, 15% от държавния бюджет на България. Конкретен бенефициент по схемата е Агенция Пътна инфраструктура, която разработва и изпълнява Средносрочна инвестиционна програма, разделена към момента на два етапа. Планиран е и трети. Програмата предвижда да се рехабилитират републикански пътища ІІ и ІІІ клас, на територията на 27-те Областни пътни управления. Проектите, които  АПИ предлага на Управляващия орган (МРРБ) са подбрани на областен принцип и ще се изпълняват етапно, в зависимост от техническата им готовност.

 Информацията е предоставена от Гражданско дружество “Информирани за  европейските пътища” – изпълнител на проект „Публичност и визуализация” за обектите от първи етап на Оперативна Програма “Регионално Развитие” 2007-2013