Областният управител отмени заповедта на кмета на Тутракан за временно възстановяване на спирки от междуселищната мрежа

1/6/2011

            Областният управител д-р Владимир Янков отмени, като незаконосъобразна, заповедта на кмета на община Тутракан (с № 678/10.05.2011 г.), с която бяха въведени 2 временни спирки, касаещи междуселищния транспорт, до възстановяването и утвърждаването им от Министерството на транспорта.

            Областният управител е оправомощен да упражнява контрол за законосъобразност, на основание чл.32, ал.1, предложение второ от Закона за администрацията. Той бе сезиран за казуса от и.д. началника на отдел „Контролна дейност” в Държавна автомобилна инспекция (ДАИ) – Силистра и жалба на превозвач.

            В обосновката си, с която отменя тази заповед, Областният управител посочва следните основания:

С решение на Общински съвет-Тутракан (№ 811/28.04.2011 г.) е възложено на кмета на общината „да извърши необходимите действия, пред министъра на транспорта, за възстановяване автоспирка „Стара автогара” и спирка „Парк „Христо Ботев”.

Видно от заповедта на кмета на община Тутракан е, че той е излязъл извън пределите на предоставените му правомощия, като е разпоредил промяна в републиканската транспортна схема. Кметът на община Тутракан е задължил превозвачите по маршрута Силистра - Тутракан - София и обратно, да спират за слизане и качване на пътниците на спирка „Парк „Христо Ботев” на територията на гр. Тутракан. На превозвачите по маршрута Силистра – Тутракан – Русе (В.Търново) и обратно е наредил да спират и на автоспирка „Стара Автогара”.

            При осъществяване на административен контрол, областният управител е установил, че кметската заповед е издадена в пряко противоречие с чл.2, ал. 5, т. 2 и чл. 17, ал.2 от Закона за автомобилните превози. Съгласно посочените текстове, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” разработва републиканската транспортна схема, която се утвърждава от министъра на транспорта. Условията и редът за утвърждаване на транспортните схеми, за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили са изчерпателно посочени в Наредба № 2 /15.03.2002 г., издадена на основание чл. 18 от Закона за автомобилите превози (ЗАП).

Освен това, според горепосочения закон и наредбата, междуселищните автобусни линии задължително се обслужват от официално обявени от общините автогари и автоспирки по съответните маршрути. Всички превозвачи по линиите задължително използват автогарите и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват установеното разписание. В населените места с повече от една автогара, кметът на общината определя автогарите, които са начални, междинни или крайни спирки по маршрута.

            Автоспирките са елемент от маршрутното разписание по утвърдена транспортна схема. От това следва, че всяка промяна по тях означава и промяна в самата транспортна схема. Анализът на текстовете на Закона за автомобилите превози и Наредбата към него ясно показва, че кметовете на общини не са компетентни да извършват промени в републиканската транспортна схема. Следователно – контролираната заповед се явява направилна и незаконосъобразна, което налага отмяната й, посочва в заповедта си областният управител д-р Владимир Янков.

Заповедта на областния управител подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Силистра.