Статут и правомощия на Областния управител

   Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление в съответната област и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Той се определя с решение на Министерския съвет.
 
   При изпълнение на правомощията си областния управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министър-председателя.
Правната рамка, очертаваща статута и правомощията на областния управител, съответно структурата, функциите и дейността на ръководената от него областна администрация са очертани с Конституцията на Република България, Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации.
 
   Конкретните правомощия са разписани със специалните закони, по-важните, от които са: Законът за държавната собственост, Законът за местното самоуправление и местната администрация, Законът за финансово управление и контрол в публичния сектор, Законът за счетоводството, Законът за държавния служител, Кодексът на труда, Законът за устройството на територията, Законът за защитените територии, Законът за регионалното развитие, Законът за защита при бедствия, Законът за опазване на околната среда, Законът за горите, Законът за водите, Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и др. както и редица подзаконови актове.
 
   Областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост, осигурява спазването на законността, обществения ред и сигурността на територията на областта. Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни структури на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им.
 
    Осъществява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;
 
Съгласно Устройствен правилник на областните администрации /изм. ДВ. бр.5от 19 Януари 2010г./
 
Чл. 7. (1) Областният управител:
 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 5. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 6. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 7. спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;
 8. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 9. организира разработването на областната стратегия за развитие;
 10. внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 11. организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
 12. ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана;
 13. утвърждава областните транспортни схеми;
 14. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 15. прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 16. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
 17. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 18. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 19. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 20. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
 
(2) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.