ПРЕСИНФОРМАЦИЯ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА НОЕМВРИ 2020 Г.

17/12/2020

През ноември е отчетена най-ниската регистрирана безработица след края на извънредното положение

 
Равнището на регистрираната безработица[1] в област Силистра през ноември е 10,3%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Равнището на безработица бележи намаление с 0,5 процентни пункта спрямо м. октомври. На годишна база е налице намаление от 0,6 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през ноември.
В края на месец ноември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 4676, като спрямо октомври намалението е с 226 лица. Спрямо ноември 2019 г. намалението е с 278 лица.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,7% /525/, следвана от Ситово – 22,3% /336/, Главиница – 21,9% /730/, Алфатар – 20,7% /205/, Дулово – 10,9% /1056/, Тутракан – 9,4% /492/ и Силистра – 5,7% /1332/.
За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 612 безработни лица. Освен тях, други 117 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Силистра.
През м. ноември броят на започналите работа е 367, като 80,4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 34 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през ноември чрез бюрата по труда. В сравнение с м. ноември 2019 г. се отчита ръст на започналите работа-с 16,9%. Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост-33,5%, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети–27,2%, държавно управление-16,3%, хотелиерство и ресторантьорство–10,6%, строителство-9,8%, образование -6,3% и др.
Работа на субсидирани работни места са започнали 72 безработни лица-6 по програми и мерки по ЗНЗ и 66 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка е осигурила заетост на 205 лица, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 36 безработни.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 278/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” осигуриха запазването на заетостта на 264 лица към края на м. ноември.
Завените работни места на първичния трудов пазар през ноември са 204,  като 66,2% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в сектор преработваща индустрия (30,4%), търговия (16,7%); държавно управление (15,2%); образование (6,9%), и др.
 Най-търсените професии през месец ноември са продавач, машинен оператор, шивач, учител, общ  работник, военнослужещ и др.
 
17.12.2020 г.
 
[1] Изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.