КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮЛИ 2020 Г.

26/8/2020
Близо 150 безработни по-малко през юли спрямо предходния месец В края на месец юли регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 5845, като спрямо юни намалението е с 147 лица. В сравнение с м. май те са със 714 по-малко или спадът е от 10,9%, като в същото време увеличението спрямо юли 2019 г. е с 1280 лица.
 
Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра  е 12,8%, като спрямо м. юни показва намаление с 0,4 процентни пункта, а спрямо май-с 1,6 п.п. На годишна база е налице увеличение от 3,7 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 7,9%.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 42,1% /656/, следвана от Главиница – 26,4% /880/, Ситово – 26,1% /393/, Алфатар – 22,8% /226/, Дулово – 14,4% /1395/, Тутракан – 11,4% /596/ и Силистра – 7,3% /1699/.
За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 499 безработни лица. Освен тях, други 26 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Силистра.
 
През м. юли броят на започналите работа е 478, като 79,9% от тях са устроени в реалната икономика. Други 8 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през юли чрез бюрата по труда. В сравнение с м. юли 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 59,3%.
 
Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 15,3 %; хотелиерство и ресторантьорство – 10,2%;  преработваща промишленост – 8,4%; строителство-6,9%; хуманно здравеопазване и социална работа-6,1% и др.
 
Работа на субсидирани работни места са започнали 96 безработни лица-23 по програми и мерки по ЗНЗ и 73 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 
В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 167 безработни. Завените работни места на първичния трудов пазар през юли са 240,  като 62,5% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в преработващата индустрия (32,9%), държавното управление (17,9%), търговията (14,2%), хотелиерството и ресторантьорството (6,3%) и др. Най-търсените професии през месец юли са: шивач, учител, общ работник, продавач, камериер, общ строителен работник, кофражист, машинен оператор, сезонен работник и др.
 
26.08.2020 г.