В МБАЛ Силистра остана един пациент, лекуван зарази коронаровирус

18/5/2020
Според справката на РЗИ Силистра към 18.05.2020 г. 715 са лицата в Силистренска област, изпълняващи 14-дневна домашна карантина. Инспекторите от дирекция НЗБ осъществяват наблюдение на карантинираните лица без личен лекар.
 
На 18.05.2020  г. е изписан още един болен от МБАЛ Силистра, лекуван след положителна проба на с COVID-19, но вече е с отрицателен резултат от PCR-тест и е в клинично здраве. Пациентът е поставен с предписание на директора на РЗИ Силистра в домашна изолация за 28 дни, считано от датата на изписване.
 
На този етап в "Инфекциозно отделение" на МБАЛ Силистра остава на лечение един пациент, приет след доказана положителна проба са коронаровирус. Без пропуски е изводът след извършена проверка на противоепидемичния режим и спазване на заповедите на министъра в отделения на МБАЛ Силистра
 
На 15.05.2020 г. са извършени проверки на търговските обекти в сградата на бившия ЦУМ във връзка възобновяване на дейността им и спазването на противоепидемичните мерки. Издадено е предписание за организация на пропускателния режим и мерки при обслужване на клиентите.
 
Извършена е проверка на пицария в гр. Силистра, но не са констатирани пропуски, тъй като обслужването на клиентите се извършва само в откритата част на заведението, спазва се дезинфекционният режим и се използват лични предпазни средства.
 
Заповед на министъра на здравеопазването
 
На основание чл. 63, ал. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната
 
НАРЕЖДАМ:
 
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:
Не се разрешават посещенията в:
а)  увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б)  закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход;
в)  търговски центрове тип МОЛ остават затворени до 00.00 часа на 18.05.2020 г.
Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред;
б) провеждането на обучения от:
ба) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
бб) учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
бв) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
бг) лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;
бд) висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите;
бе) учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;
бж) учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;
бз) центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт;
би) провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
бй) провеждането на обучения, финансирани с публични средства, по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.
бк) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 12.
Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и
провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.
Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Фитнес центровете остават затворени до 00.00 часа на 18.05.2020 г.
Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика. Допуска се възстановяването на тренировъчния процес за спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021 г. единствено в определените за целта специализирани спортни бази.
Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от обхция им капацитет.
Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.
Министрите съгласно функционалната си компетентност могат да дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.
Тази заповед отменя Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г.
Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
Областните управители, кметовете и държавните органи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.