КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА НОЕМВРИ 2017 Г.

22/12/2017
Над 200 са обявените свободни работни места в областта през ноември
 
През НОЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са269.Започналите работа безработни без квалификация са 95, с работническа професия - 95, а специалистите със средно специално и висше образование - 79. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 71. Заетост е осигурена на 44 продължително безработни, както и на 17 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посреднициса осигурили заетост на първичния пазар на 127 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 26 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през ноември.
 
Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 205 (с 27 повече в сравнение със октомври).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 142 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (55), търговията (14), селското стопанство (12), държавното управление (10), административните и спомагателните дейности (9), хотелиерството и ресторантьорството (7),  селското стопанство (6) и др.
 
По програми за заетоств бюрата по труда в област Силистра през ноември са заявени 62 работни места – по схеми на ОПРЧР. За 1 място се търси работник по насърчителна мярка по ЗНЗ.
 
Към края на ноември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5909. Техният брой се увеличава с 255 в сравнение с края на октомври, което се дължи на регистрациите на приключили работа в сезонни дейности или по програми лица.Като търсещи работа лица са регистрирани и 157 заети, 44 учащи и 79 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,0%,при 12,4% през предходния месец. /В сравнение с ноември 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,7 процентни пункта. /На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за ноември 2017 г. е 6,9 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,8% /590 безработни лица/, следват общините Главиница - 28,7% /957/, Ситово - 22,6% /340/, Алфатар – 21,8% /216/,Дулово– 17,5% /1693/, Тутракан – 9,2% /480/,и най-ниско в община Силистра - 7,0% /1633/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 2 788 (47,2%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти – 14%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са38%, а висшистите –8%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 392.
 
22 декември 2017 г.

Прикачени файлове