Обявление за конкурс за длъжността "Финансов експерт" в "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ООД Силистра"

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област с административен център гр. Силистра и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра, на основание чл. 16, т. 5 и  чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда  и Заповед № АВК-01-10/24.02.2020 г.
 
ОБЯВЯВА
 
Конкурс за длъжността: „Финансов експерт“ на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра”, адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27
 
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността – висше образование, което отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, а именно: висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
(а) при магистърска степен – 2 г.;
(б) при бакалавърска степен – 3 г.;
(в) при степен „професионален бакалавър“ – 4 г.
 
2. Допълнителни умения и квалификация:
2.1. Компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel, специализиран счетоводен софтуер „Ажур“;
2.2. Добро познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
2.3. Добро познаване на нормативните актове свързани с данъчното и осигурително законодателство и основните положения на трудовото и гражданското законодателство.
 
Кратко описание на характера на работата: Отговаря за всички финансово-счетоводни въпроси във връзка с дейността на АВиК, като подпомага изпълнението на задълженията на АВиК, вменени ѝ по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията но Общото събрание на АВиК и разпорежданията на нейния Председател. Отговаря за изготвянето на счетоводно-финансовата част на всички вътрешни документи и документи по повод отношенията на АВиК с трети лица, включително, но не само, ВиК Оператора, действащ на обособената територия.
 
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест.
 
4. Минимален размер на основната работна заплата 800.00 лв. за пълно работно време – 8 часа, при 5-дневна работна седмица.
 
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс по образец; автобиография CV формат; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (осигурителна, трудова или служебна книжка). Формулярите по образец се предоставят всеки работен ден в Областна администрация Силистра от 9.00 до 17.30 часа.
 
6. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители: Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27;   срок: един месец от публикуване на обявлението за конкурса.
 
7. Обявата за конкурса да се публикува в местен ежедневник, електронната страница на Областна администрация Силистра, раздел „Асоциация по ВиК“ и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията.
 
8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се публикуват в електронната страница на Областна администрация Силистра, раздел „Асоциация по ВиК“ и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията.