Обявление за конкурс за длъжностите "Финансов експерт" и "В и К експерт" в "Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К" ООД Силистра"

 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област с административен център: гр. Силистра и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, на основание чл. 16, т. 5 и  чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда  и Заповед № АВК-01-19/20.12.2017 г.
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ
 
 
I. Конкурс за длъжността: „Финансов експерт“ на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра”, адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27
 
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Висше образование, което отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, а именно:
1.1. Висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
(а) при магистърска степен – 2 г.
(б)при бакалавърска степен – 3 г.
(в)при степен „професионален бакалавър“ – 4 г.
 
2. Допълнителни умения и квалификация:
2.1. Компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel, специализиран счетоводен софтуер „Ажур“.
2.2. Добро познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол.
2.3. Добро познаване на нормативните актове свързани с данъчното и осигурително законодателство и основните положения на трудовото и гражданското законодателство.
 
Кратко описание на характера на работата:
Отговаря за всички финансово-счетоводни въпроси във връзка с дейността на АВиК, като подпомага изпълнението на задълженията на АВиК, вменени й по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията но Общото събрание на АВиК и разпорежданията на нейния Председател.
 
Отговаря за изготвянето на счетоводно-финансовата част на всички вътрешни документи и документи по повод отношенията на АВиК с трети лица, включително, но не само, ВиК Оператора, действащ на обособената територия.
 
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
 
4. Минимален размер на основната работна заплата 800.00 лв. за пълно работно време – 8 часа.
 
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс по образец; автобиография CV формат; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (осигурителна, трудова или служебна книжка). Формулярите по образец се предоставят всеки работен ден в областна администрация Силистра от 9.00-12.00 часа и от 12.30-17.30 часа.
 
6. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители: в областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27;  в срок: 1 месец от публикуване на обявлението за конкурса.
 
7. Обявата за конкурса да се публикува в местен ежедневник, електронната страница на Областна администрация – Силистра – раздел „Асоциация по ВиК“ и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията.
 
8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се публикуват в електронната страница на Областна администрация – Силистра – раздел „Асоциация по ВиК“ и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията. 
 
II. Конкурс за длъжността: „В и К експерт“ в „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от„ВиК“ ООД Силистра”.
 
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование: висше инженерно в областта на В и К;
1.2. Минимална образователна степен: магистър;
 
2. Допълнителни умения и квалификация:
2.1. Компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel;
2.2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за водите, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към тях.
2.3. Други допълнителни изисквания:
Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (външен/вътрешен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност.
 
Кратко описание на характера на работата:
Следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора; следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз; участва или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях; изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.
 
3. Начин на провеждане на конкурса: провеждане на тест и интервю.
 
4. Минимален размер на основната работна заплата 500.00 лв. за непълно работно време – 4 часа.
 
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс по образец; автобиография CV формат; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (осигурителна, трудова или служебна книжка). Формулярите по образец се предоставят всеки работен ден в областна администрация Силистра от 9.00-12.00 часа и от 12.30-17.30 часа.
 
6. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители: в областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27;  в срок: 1 месец от публикуване на обявлението за конкурса.
 
7. Обявата за конкурса да се публикува в местен ежедневник, електронната страница на Областна администрация – Силистра – раздел „Асоциация по ВиК“ и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията.
 
8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се публикуват в електронната страница на Областна администрация – Силистра – раздел „Асоциация по ВиК“ и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията.