КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ОКТОМВРИ 2016 Г.

30/11/2016
Над 260 свободни работни места са обявени в областта през октомври
 
През ОКТОМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 413 (с 15 повече в сравнение).Започналите работа безработни без квалификация са 181, с работническа професия - 134, а специалистите със средно специално и висше образование - 98. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 68. Заетост е осигурена на 88 продължително безработни, както и на 36 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 155 безработни (като темп броят им е съпоставим със същия месец на м.г., с 6 повече). С посредничеството на бюрата по труда други 105 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през октомври.
 
Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 268, което е с 39 места повече отколкото през септември, а сравненосъс същия месец на м.г. броят им е със 76 повече.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 164 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (41), преработващата промишленост (32), търговията (22), хотелиерството и ресторантьорството (14), административните и спомагателните дейности (12), образованието (10), селското стопанство (8) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през октомври са заявени 104 работни места – значителната част от тях по регионални програми (по чл.31 на ЗНЗ), по-малко по национални програми и ОПРЧР.
 
Към края на октомври в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 102. Техният брой намалява - с 56 в сравнение с края на септември. Като търсещи работа лица са регистрирани и 146 заети, 59 учащи и 70 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,4%,при 13,5%през предходния месец. сравнение с октомври 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,7 процентни пункта./На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за октомври 2016 г. е 7,9 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,8% /542 безработни лица/, следват общините Главиница - 31,7% /1057/, Ситово - 22,4% /337/, Алфатар – 22,3% /221/,Дулово– 18,9% /1826/, Тутракан – 8,8% /460/,и най-ниско в община Силистра - 7,1% /1659/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 2 953 (с 22 повече отколкото са били през септември)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
 
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 27%, специалисти – 12%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 11%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 447.
29 ноември 2016 г.

Прикачени файлове