Одобрен е доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за интегриране на ромите

7/5/2015
 
 
Кабинетът одобри административен мониторингов доклад за 2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Документът ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание.
Докладът дава информация за извършеното от ресорните институции по приоритетите на стратегията – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура и медии, върховенство на закона и недискриминация. Той отчита също напредъка по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”, както и на изпълнението на общинските плановете за действие за 2014 г. В него са отразени предприетите действия и мерки по препоръките и оценката на изпълнението на стратегията, които Европейската комисия даде на България през 2014 г.
Основните резултати в областта на образованието с положителен ефект върху ромската група са въвеждането на целодневна организация на учебния ден за учениците до Vклас; прилагането на програми, фокусирани върху превенцията и ограничаването на преждевременното напускане на училище; изпълнението на политики за преодоляване обособяването по етническа принадлежност на децата и учениците и повишаване обхвата за допълнително обучение по български език.
В областта на здравеопазването се отчита повишаване на информираността и познанията на групите в неравностойно положение, формирането на активна позиция и устойчива мотивация за здравословен начин на живот, ранното откриване на широк спектър заболявания, подобрен имунизационен обхват и снижаване на заболяемостта от заразни болести, разширяване на мрежата на здравните медиатори.
По отношение на заетостта усилията на институциите са насочени към дейности за повишаване конкурентността на ромите на пазара на труда, осигуряване на заетост и насърчаване предприемаческата им култура, като се развива медиаторството и в тази област.
В сферата на жилищните условия приоритет са изграждането и осигуряването на социални жилища. Практиката показва, че тези мерки трябва да бъдат комбинирани с осигуряване на техническа, социална и образователна инфраструктура, подобряване на градската среда и обществения транспорт и в допълнение – с дейности, осигуряващи достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и социални услуги за групите в неравностойно положение.
В областта на върховенството на закона и антидискриминацията са проведени инициативи за преодоляване на стереотипи, както и за популяризиране на културната идентичност на етнически общности. Продължават обучения на полицейски, държавни и общински служители, учители, работещи в сферата на общественото здраве за работа в мултикултурна среда за недопускане на прояви на дискриминация, расизъм и ксенофобия.
Отчетеният период съвпада с приключването на първия програмен период на европейското финансиране. Въз основа на направените изводи се предвижда със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове да се подкрепят интегрирани интервенции по оперативните програми в периода 2014-2020 г., като особено важно е прилагането на политиката на местно ниво. Интегрираният подход се изразява в съчетаване на мерки за подобряване на жилищните условия, образователна, здравна и социална инфраструктура с такива за заетост, образование, социални и здравни услуги. Операциите допринасят и за изграждане на капацитет на местните общности – бенефициенти по проектите, да планират и изпълняват инициативи за преодоляване предизвикателствата пред интеграцията на маргинализирани групи и общности.
Според изводите в доклада, съвместните усилия, сътрудничеството и ангажираността на всички заинтересовани страни – институциите, местните власти, гражданските организации и ромската общност, са правилният път за преодоляване на проблемите и предизвикателствата, които съпътстват политиката за интеграция на ромите.