Средно с 2% се увеличават през 2016 г. стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги

23/4/2015
 
 
Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 година. Те са съобразени с размерите па бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. и с прогнозните размери на минималната работна заплата. Стандартите за делегираните от държавата дейности са завишени в съответствие с ръста в минималната работна заплата.
Разчетени са необходимите средства за финансиране на общинските училища.
Те са съобразени с увеличаването през 2015 г. на децата в детските градини и на учениците. В прогнозата за 2016 г. е разчетено увеличение на текущите разходи с 9,8 млн. лв. по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет спрямо ЗДБРБ за 2015 г., от които 5,6 млн. лв. във връзка с прогнозното увеличение на минималната работна заплата и 4,2 млн. лв. за извънучилищните педагогически учреждения, които от тази година се финансират по стандарти. Предвидено е увеличението с 1069 на децата в яслените групи в ОДЗ и с 25 на здравните медиатори.
Определено е увеличение средно с 2% на стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги, като се предвижда да отпаднат домовете за деца с физически увреждания. Местата в специализираните институции са намалени с 353. За социалните услуги, предоставяни в общността, стандартите са увеличени средно с 3%, като е приложен диференциран подход за увеличението. Местата за социалните услуги, предоставяни в общността, са увеличени с 867.
Въведен е допълващ стандарт за закрити площи и за регионалните библиотеки, който се въведе за музеите и галериите през 2015 година. Субсидираните бройки за читалищата са увеличени с 50 във връзка с новорегистрирани читалища и разкриване на нови дейности в съществуващите. Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.

Прикачени файлове