Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2015

16/4/2015
 
 
З А П О В Е Д
 
  №  РД-20-21/15.04.201год.
гр. Силистра
 
 
            На основание чл. 137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с предложение на Директора на Регионалната дирекция по горите Русе - № ОХ 48/ 06.04.2015 г. 
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.    Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Силистра за времето от 20.04.2015 г. до 15.10.201г.
2.    По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
3.    През този период Държавните горски стопанства - (ДГС) Силистра, ДГС  Тутракан и Държавното ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз“ – Дулово, да поддържат постоянно повишена бдителност и активност на целия персонал.
4.    Директорите на ДГС, ДЛС и Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби (РС) „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН), да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност / І- ви Клас /.
5.    ДГС, ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени Годишни планове (ГП) за защита на горските територии от пожари да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени ГП да изпълняват планираните в ГП на ДГС и ДЛС мероприятия за техните горски имоти.
6.    Регионалната дирекция по горите (РДГ) да продължи изпълнението на регионалната програма за опазване на горите от пожари и съвместно с ОУ ПБЗН да осъществяват контрол по изпълнението на годишните планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ДГС,  ДЛС, Общините, юридическите и физическите лица - собственици на гори.
7.    Особено внимание да се обърне на:
7.1.    Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно ГП.
7.2.    Контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.
7.3.    Почистването на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и падналата дървесина в насажденията и културите  от І-ви Клас на пожарна опасност.
7.4.    Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
7.5.    Готовността на  специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
8.    За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ДГС, ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени ГП и РДГ.
9.    Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ръководителите на ДГС, ДЛС и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС и ДЛС.
 
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на ОУ ПБЗН, РДГ – Русе, ДГС - Силистра, ДГС – Тутракан, ДЛС „Каракуз“ – Дулово, кметовете на общини, кметове и кметски наместници на населени места на територията на област Силистра.
Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация Силистра и РДГ - Русе.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Янка Господинова – заместник областен управител на област Силистра.
 
     
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра