Картина на трудовия пазар в област Силистра за декември 2014 г.

29/1/2015
 
 
Обобщена информация от Дирекция "Регионална служба по заетостта" - гр. Русе
 
 
 
 
Търсенето на работна сила в областта обичайно намалява през декември
 
 
През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 249, двойно повече съпоставено със същия месец на м.г. Започналите работа безработни без квалификация са 122, с работническа професия - 70, а специалистите със средно специално и висше образование - 57. Повече от 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 45. Заетост е осигурена на 96 продължително безработни, както и на 6 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 64 безработни (с 5 по-малко отколкото през декември м.г.). С активното посредничество на бюрата по труда други 134 безработни от областта са наети по програми за заетост.
 
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 165 (броят им е повече от два пъти по-голям в сравнение със същия месец на м.г.).
 
През месеца и търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените общо 68 места в бюрата по труда, които са предимно от частния сектор (като темп броят им се запазва колкото и през декември м.г., с 8 по-малко). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от търговията (16), преработващата промишленост (15), селското стопанство (11), образованието и административните и спомагателните дейности (по 4), хотелиерството и ресторантьорството (3) и др.
 
По програми за заетост в област Силистра са заявени 97 работни места – по-голямата част от тях по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 68, а 27 - по програма „Старт на кариерата”.
 
Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 8191. Техният брой леко се увеличава – със119 в сравнение с края на ноември, което е обичайно за този сезон на годината. Като търсещи работа лица са регистрирани и 146 заети, 56 пенсионери и 20 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 18,0%, при 17,7% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с декември 2013 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 2,4 процентни пункта!За декември 2014 г. равнището на безработица средно за страната е 10,7 на сто.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 40,8% /1362 безработни лица/, следват общините Кайнарджа – 38,4% /599/, Ситово - 29,7% /447/, Алфатар – 27,3% /271/, Дулово– 23,8% /2306/, Тутракан – 16,1% /842/, и най-ниско в община Силистра - 10,2% /2364/.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 29%, специалисти – 14%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 13%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 583.