Стартира бюджетната процедура за 2016 г.

28/1/2015
 
      Правителството прие решение за бюджетната процедура за 2016 г. в срока, определен със Закона за публичните финанси. Решението създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и на законопроекта на държавния бюджет за 2016 г. То определя етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г. и на проекта на държавния бюджет за следващата година. Определени са основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес, оценките и разчетите, които следва да се изготвят, както и базата за разработване на средносрочната бюджетна прогноза и за законопроекта за държавния бюджет.
       Два са основните етапи в бюджетната процедура за следващата година. В първия – през месец април 2015 г., Министерският съвет приема решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година. Във втория – през месец октомври 2015 г., правителството одобрява законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., която съставлява и мотивите към законопроекта.
      Спазването на бюджетната процедура създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.