Усъвършенства се механизмът на разпределение на средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от качеството

28/1/2015
         
      Министерският съвет прие промени в постановлението за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. С постановлението, прието през 2012 г., се определя редът за предоставяне на допълнителни трансфери на държавните висши училища като стимул за постигнато качество на обучението и за подготовката на кадри в приоритетни професионални направления, съобразно необходимостта на пазара.
     С промените датата, към която се отчитат стойностите на индикаторите, определени в Рейтинговата система на висшите училища в България, става 30 септември на годината, предхождаща периода, за който се отпускат допълнителните средства. В момента това е 1 януари на годината, за която се определя субсидията. Промените се предлагат предвид факта, че рейтинговата система се актуализира ежегодно към месец октомври и това е периодът, когато стартира кандидат-студентската кампания за следващата учебна година. Едно от основните предназначения на рейтинговата система е да подпомогне кандидат-студентите и техните родители при избора на висше училище.
     В професионалните направления „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“ се включват нови индикатори при определяне на комплексната оценка. Висшите училища, обучаващи студенти по тези специалности, развиват в по-голяма степен художествено-творческа и в по-малка степен научна дейност. Това формира ниски показатели за тях от рейтинговата система. Направеното изменение цели преодоляване на тази негативна тенденция като се предлага допълнение на показателите, формиращи комплексната оценка и тяхната тежест, с нови, които правят оценката по-представителна и балансирана.